From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • administratief beheerder
 • administrative administrator
 • kan ten alle tijden worden ontslagen
 • can be fired at any time
 • I have you attended to
 • Ik heb u bijgewoond om te
 • technisch beheerder
 • technical administrator
 • HE LIEVE MANON IK GAJE
 • HEY DEAR MANON I GAJE
 • @FR1908Nieuws: Jordy Clasie en Terence Kongolo ontbreken op de training. #Feyenoord
 • @FR1908Nieuws: Jordy Clasie Kongolo and Terence are missing on the training. #Feyenoord
 • kosten
 • cost
 • trollen
 • trolls
 • De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging
 • The General Assembly is the highest body of the Association
 • Hoop dat u zo voldoende weet
 • Hope you know enough so
 • Oorzaak is dat de BT Hal was dichtgezet waardoor er geen locatie in magazijn gevonden kon worden.

  Morgen gaan we code aanpassen zodat we toch naar dit magazijn sturen.
  Dit besproken met Maro Koks
 • Cause is that the BT Hal dichtgezet was leaving no location in warehouse could be found.

  Tomorrow we are customizing code so we send to this warehouse.
  Discussed this with Maro Cooks
 • lekkage
 • leakage
 • Heeft betrekking op
 • Covers
 • Trollen= klote met mensen
 • Trolls = sucks with people
 • vertrekt om 9.00 precies
 • leaves at 9 am exactly
 • en daarbij opgeven wie is aangewezen om zich toegang tot het appartement te verschaffen
 • and specify who is designated to provide access to the apartment
 • visusstoornissen
 • vision changes
 • HE MANON HOE GAAT HET ERMEE HIER ALLES GOOD OPERATIE GAAT OP SCHRETEN VOOR JE SPANNEDND HOOR MET DONALD EN DE KINDEREN OOK ALLES GOOD
 • HEY MANON HOW DO EVERYTHING GOOD FOR YOU SPANNEDND HEAR SABER OPERATION GOES ON WITH DONALD AND THE CHILDREN ALSO ALL GOOD
 • verblijfadres
 • at address
 • Eten bij de Heren van Maarssen t.g.v. 50 j . geworden.
 • Eat at the Lords of Maarssen due 50 j. become.
 • nog niet
 • Not yet
 • nog
 • still
 • vruchtgebruik
 • usufruct
 • Ik neem uw uitnodiging gaarne aan
 • I'll take your invitation please to
 • bij langere afwezigheid dan
 • at longer absence than
 • Beneficiary of Account
 • Begunstigde van Account
 • Graag neem ik uw uitnodiging aan
 • Like I take your invitation to
 • als voorzitter treed op
 • as President join on
 • gevels
 • facades
 • De vlucht komt aan in Rome (Fiumicino) om 12:35h,
  vandaar worden we met de bus naar het centrum gebracht
 • The flight arrives in Rome (Fiumicino) to 12: 35 h, hence we brought by bus to the city center
 • Sort of wonder why
  No one said a word
  Don't you like it on the sly?
  Don't you like it till it hurts?

  Have I been on your mind?
  What's a voice without a song?
  Somethin in your head
  You've been f
 • Soort wonder waarom niemand zei een woord niet u bevalt op de sluwe?
  Niet u bevalt tot het pijn doet?

  Ben ik al op uw gedachten?
  Wat is een stem zonder een lied?
  Somethin in je hoofd You been f
 • UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "Bitfury Advisory B.V.", met zetel te Amsterdam, adre
 • EXTRACT FROM the MINUTES of the extraordinary general meeting of shareholders of the private company with limited liability: "Bitfury Advisory B.V.", with seat in Amsterdam, adre
 • het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van
 • placing scaffold for
 • richtingsaanwijwer
 • richtingsaanwijwer
 • beugel
 • BRACKET
 • Uniform low velocity heated air improves
  efficiency and quality as well as reducing
  particulate emissions.
 • Uniforme lage snelheid verwarmde lucht verbetert de efficiëntie en kwaliteit, evenals het verminderen van de uitstoot van deeltjes.
 • vooraf ter goedkeuring voorleggen
 • advance for approval
 • is momenteel nog niet getest maar kan met overeenkomst wel gedaan worden
 • is currently not tested yet but can be done with agreement
 • aanpasbaar door dl-gen-sid wwa ibocel
 • customizable by dl-gen-sid wwa ibocel
 • altijd welkom om haar te komen bekijken
 • always welcome to come and see her
 • Burgemeester van Hoogeveen
 • Mayor of Hamilton
 • Aanmaken van mailgroep
  DL-GEN-SID WWA ProcesTechnologie-Alarmen
  voorzien van volgende users

  -De Coensel Chris
  -Van Luchem Frank
  -Poelmans Kristof
  -Verhiest Katelijne

  aanpa
 • Create mail group DL-GEN-SID WWA process technology alarms with following users-Damian Chris-Vezi Frank-PAL Kristof-Verhiest Katelijne customizable by dl-gen-sid wwa ibocel
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Hoogeveen
 • ik ben de fokker en woon in middelkerke
 • I am the breeder and living in MIDDELKERKE
 • mini hd thuis super heldere LED technologie en vroegschoolse projector
 • mini hd home super bright LED projector technology and early childhood
 • voorstellen tot verandering die van invloed zijn op het uiterlijk van het complex
 • proposals for change that affect the appearance of the complex
 • ze heeft een enorme hoge grondsnelheid en is heel stabiel
 • She has a huge high ground speed and is very stable
 • alternatieve bloedlijn
 • alternative blood line
 • noord
 • North
 • ze is vooral een ideale fokteef maar zeker ook geschikt voor IPO. Ze is wel nog niet getraind maar heeft heel veel aanleg en een heel goede beet
 • She is above all an ideal broodbitch but also suitable for IPO. She is still not trained but has a lot of talent and a really good bite
 • feyen
 • Fahd
 • goeie namiddag dierenart
 • good afternoon dierenart
 • feyenoord
 • Feyenoord
 • ze heeft heel veel gemist als puppy zoals opvoeding, socialisatie maar met een goede geleider komt dat zeker goed
 • She has very much missed like puppy such as upbringing, socialization but with a good conductor is certainly good
 • aanvoeren
 • argue
 • Bij verbouwingen dient het aan- en afvoeren van materialen met de nodige voorzichtigheid te gebeuren
 • In alterations, the to-and disposal of materials with caution to happen
 • ze is nu 4 maanden bij mij
 • She is now 4 months with me
 • Onderdeel uitmaken van
 • Part of
 • Nu verblijft ze ondertussen 4 maanden bij mij.
 • They are staying in the meantime 4 months with me.
 • Oorzaak is dat de BT Hal was dichtgezet waardoor er geen locatie in magzijn gevonden kon worden.

  Morgen gaan we code aanpassen zodat we toch naar dit magazijn sturen.
  Dit besproken met Maro Koks
 • Cause is that the BT Hal dichtgezet was leaving no location could be found in magzijn.

  Tomorrow we are customizing code so we send to this warehouse.
  Discussed this with Maro Cooks
 • beperkingen stellen
 • place restrictions
 • maar ze heeft te veel energie gekregen
 • but she has gotten too much energy
 • hinder
 • nuisance
 • bij onredelijke hinder kunnen nadere beperkingen worden gesteld aan het gebruik van harde vloerbedekking
 • at unreasonable will be further restrictions on the use of hard floor coverings
 • de hond was geplaats als huishond maar is daar te hevig voor
 • the dog was placed as a domestic dog but is too violent for
 • Crane
 • Crane
 • dat het volgende uit het handelsregister is gebleken
 • that has proved the following from the commercial register
 • ik ben de fokker
 • I am the breeder
 • laag drempeligheid
 • low drempeligheid
 • hinderlijke contactgeluiden
 • annoying contact sounds
 • de ondergetekende verklaart dat na inzage, die heden door ondergetekende is verricht bij de kamer van koophandel, hem het volgende is gebleken
 • the undersigned declares that after inspection, which is carried out by yours truly at the Chamber of Commerce, showed him the following
 • Onder hinder wordt verstaan
 • Under nuisance is defined as
 • de ondergetekende verklaart dat hij heden de navolgende gegevens heeft opgevraagd bij de kamer van koophandel en dat daaruit de volgende gegevens zijn gebleken
 • the undersigned declares that he present the following data requested at the Chamber of Commerce and that the following data are shown
 • zodat deze niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en er geen hinder kan ontstaan
 • so that it is not in direct contact with the subfloor or walls and no nuisance can arise
 • uw gegevens
 • your data
 • Hallo,
  mijn talen zijn vrij zwak, ik ga mijn best om het in het engels uit te leggen
 • Hi, my languages are quite weak, I'm going to my best to explain it in English
 • aanmoediging
 • encouragement
 • Harde vloerbedekking is uitsluitend toegestaan als het aanbrengen op deskundige wijze geschiedt met een zogenaamde zwevende vloer
 • Hard floor covering is only allowed if applying on expert manner with a so-called floating floor
 • gebeurtenissen
 • events
 • beleggingsverzekering
 • unit-linked insurance
 • vraag een offerte aan
 • request a quote
 • tekortkomen
 • fall short
 • oplevering
 • delivery
 • veeleisend
 • demanding
 • uitdiepen
 • deepening
 • uitwerken
 • working out
 • de leidingen raken verstopt
 • hit the pipes clogged
 • Mini-fritta's... smaaklik as 'n bykos of as 'n peuselhappie saam met drankies!
  Klits 7 eiers en 2 teelepels melk met 'n bietjie sout en peper. Smeer 'n muffin pannetjie vir 12 porsies (of gebruik 'n s
 • Mini-smaaklik as 'n fritta's... ' peuselhappie saam drankies bykos or axis with n!
  Whisk together 7 n bietjie eiers and 2 teelepels milk with ' sout and pepper. Grease a muffin pannetjie vir porsies (or use ' n 12 s
 • mondelijk
 • oral
 • taalkennis
 • language knowledge
 • als dit leidt tot overlast
 • If this leads to nuisance
 • certificaat
 • certificate
 • hilarisch
 • hilarious
 • wij komen deze zending morgan 02/07/2014 laden
 • We come to that shipment loading morgan 02/07/2014
 • informatica
 • computer science
 • behaald
 • achieved
 • aanklachten
 • charges
 • sorry i was off for so long damian i wasnt feeling very well :(
 • Sorry ik was uitgeschakeld voor zo lang ik was niet erg goed :(gevoel damian
 • geslaagd
 • managed
 • Kun jij ondestaande betalingstermijn veranderen naar 30 september?
 • Can you change ondestaande payment period to 30 september?