From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • nachtkleding
 • sleepwear
 • verzendmaatschappij
 • shipping company
 • bankzaken
 • banking
 • Wat een ontzettend mooie tekening! Die zou ik inlijsten en een mooi plekje geven
 • What a beautiful drawing! That would give a nice spot I framing and
 • gratis reclame
 • free advertising
 • -gevaarlijke goederen waarvoor aparte binnelandse transportvoorschriften bestaan
  1-ontplofbare stoffen of daarmee geladen voorwerpen,ontvlammingsmiddelen en vuurwek (klasse 1
  2-nitroglycerine,oplossing in alcohol, met niet meer dan 5° nitrogly
 • -hazardous materials for which separate domestic transport regulations exist 1-explosive substances or equipment resources and thus loaded objects, class 1 2-vuurwek (nitroglycerin, solution in alcohol, with not more than 5 ° and UN 3064 nitroglycerin (_n
 • ondergetekende heft zich door engelse advocaten van verzoekers laten informeren dat het Engels recht niet bekend is met een 'verklaring van Erfrecht' of een soortgelijke document
 • I, the undersigned, lifts itself by English lawyers informed the applicants that English law is not familiar with a ' certificate of inheritance ' or similar document
 • Wat verder nog ter tafel komt
 • What further still on the table
 • Q:ondergetekende heft zich door engelse advocaten van verzokers laten informeren dat het Engels recht niet bekend is met een 'verklaring van Erfrecht' of een soortgelijke document
 • Verzokers Q:ondergetekende informed by English lawyers lifts itself of that English law is not familiar with a ' certificate of inheritance ' or similar document
 • van belang
 • of interest
 • ondergetekende heft zich door engelse advocaten van verzokers laten informaren dat het Engels recht niet bekend is met een 'verklaring van Erfrecht' of een soortgelijke document.
 • I, the undersigned, lifts itself by English lawyers let informaren verzokers's that English law is not familiar with a ' certificate of inheritance ' or a similar document.
 • afhaler
 • collecting agent
 • Determine whether the financial information identified in the component auditor’s communication is the financial information incorporated in the group financial statements.
 • Bepalen of de financiële informatie geïdentificeerd in de component beoordelaar mededeling de financiële informatie opgenomen in de jaarrekening van de groep is.
 • Evaluate whether all components have been included in the group financial statements and that the exclusion of components is justified under the applicable financial reporting framework.
 • Evalueren of alle onderdelen zijn opgenomen in de jaarrekening van de groep en dat de uitsluiting van onderdelen onder de toepasselijke financiële verslaglegging is gerechtvaardigd.
 • probleem certificaat ?

  ID- file ?
  (proberen copyen van oude pc, geen oplossing ... )

 • certificate problem?

  ID-file?
  (try copies of old pc, no solution ...)
 • next slide
 • volgende dia
 • Invalid email address
 • Ongeldig e-mailadres
 • werknemers bezetting
  Change in responsibilities from March 2010 onwards

 • workers occupation Change in responsibilities from March 2010 onwards •
 • Ter informatie.
  Wilt u mij laten weten of u mee gaat doen met de Happy Bachdag 2015 ?
  Met vriendelijke groet
  Robert Domhof
 • For information.
  Would you please let me know if you're going to do with the Bach day 2015 Happy?
  Best regards Robert Dela Cruz
 • Thanks for the quick reply.
 • Bedankt voor het snelle antwoord.
 • dienstverlening medewerker
 • service employee
 • In 2008 studeerde ze af als master kleinkunst aan het Herman Teirlinck Instituut. Als actrice verdiende Van der Aa haar sporen vooral in het theatercircuit. Aangesloten bij het Toneelhuis droeg ze bij
 • In 2008 she graduated as master Cabaret at the Herman Teirlinck Institute. As an actress earned Vang her tracks especially in the theatre circuit. Affiliated with het Toneelhuis wore them at
 • Dankzij uw aanwezigheid door mijn vriend! Dit project is al verstreken vandaag meestal duurt 20-30 dagen aan te komen, dus dat regelmatig internationale dienst project, dus vraag op
 • Thanks to your presence by my friend! This project has already passed today usually takes 20-30 days to arrive, so that regular international service project, so ask on
 • nee renate ik heb nog
 • No renate I have yet
 • graag asap LN id file doorcopyen naar de user zijn pc
  zit vlp op andere pc wegens defect aan zijn toestel |
 • like asap LN id file to the user are doorcopyen pc is due to failure of his device on other pc vlp |
 • sellout bounty racist
 • Sellout bounty racistische
 • idealiter dient er een bedrag van minimaal 30.000,00 EUR over te blijven na opmaak van de factuur teneinde de notionele interest te kunnen recupereren. Bijkomend zal er dan een klein bedrag aan belast
 • Ideally, there should be an amount of at least 30,000, 00 EUR about stay after formatting of the invoice in order to be able to recover the notional interest. In addition, there will be a small amount of charge
 • kennis opbouwen
 • knowledge building
 • bezoldiging bedrijfsleider
 • remuneration Manager
 • ereloon
 • fees

 • Graag ontvang ik naast een bevestiging dat je deze email hebt ontvangen ook graag je CV
 • I would like to receive in addition to a confirmation that you have received this email also like your resume
 • montage handleiding
 • installation manual
 • voorraadwijziging
 • stock variation
 • Het eerste werk pakket bestaat uit het behandelen van probleem 1.
 • The first work package consists of treating problem 1.
 • dat de vinger aan de pols houdt van de nieuwe ontwikkelingen in de kunst.
 • that keeps a finger on the pulse of the new developments in art.
 • Ik heb mijn papa gesproken over jullie verschillende producten zodat ik een goed beeld heb van alles wat Wolfin omvat.
 • I have my dad talked about your various products so that I have a good picture of everything includes Wolfin.
 • het antwoord is niet beslissend
 • the answer is not decisive
 • je antwoord is niet bindend
 • your answer is not binding
 • Ik heb alle informatie die ik gekregen heb even laten bezinken. Verder heb ik bij mijn papa even doorgevraagd naar de producten van Wolfin.
 • I have all the information I have gotten just settle. Further, I came with my dad a while asked about the products of Wolfin.
 • KLAPPOLDER
 • HIT POLDER
 • je zit niet aan de beslissing vast
 • you're not stuck to the decision
 • je zit er niet aan vast
 • you sit there not to solid
 • Bedankt dat ik een dagje heb mogen proeven van hoe het er bij jullie op de werkvloer aan toe gaat.
 • Thanks that I have been able to taste how it a day there with you in the workplace to go.
 • de meesten van de team in het buitenland wonen
 • most of the team living abroad
 • uitoefening van haar activiteit
 • exercise of its activity
 • de meesten in het buitenland wonen
 • most living abroad
 • Naar aanleiding van onze eerste en aangename kennismaking op de belgian roof day in Brussel wil ik u in eerste instantie bedanken voor de informatie die u mij die dag gegeven hebt.
 • Following our first and pleasant acquaintance on the belgian roof day in Brussels I would like to thank you first of all for the information you have given me that day.
 • Enerzijds staat S.M.A.K. als museum borg voor een eigenzinnige en unieke collectie. Anderzijds investeert S.M.A.K. als museum voor hedendaagse kunst in een internationaal tentoonstellingsprogramma dat
 • On the one hand, S.M.A.K. as museum security deposit for a quirky and unique collection. On the other hand, invests S.M.A.K. as museum of contemporary art in an international exhibition program that
 • S.M.A.K. is een museum voor hedendaagse en actuele kunst. Dat impliceert een beleid en een visie op twee sporen, die elkaar voeden, inspireren én legitimeren. Enerzijds staat S.M.A.K. als museum borg
 • S.m.a.k. is a museum for contemporary and modern art. This implies a policy and a vision on two tracks, which feed each other, inspire and legitimize. On the one hand, S.M.A.K. as museum security deposit
 • plaatselijke
 • local
 • in het schema opgenomen
 • in the schedule
 • verwonden
 • injure
 • contact opnemen met
 • contact
 • Ik heb wat herberekeningen gedaan en kom ook nog uit op een DCF boven de outstanding loan, maar dit bedrag is nogal bepalend daarin.
 • I have also done some recalculations and come out on a DCF above the outstanding loan, but this amount is quite decisive in it.
 • of dat je Sharon over laat vliegen
 • or that you Sharon about let fly
 • Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de NV SELFLOCK SYSTEMS bij haar oprichting over voldoende kapitaal van € 61500 beschikt voor de normale uitoefening van de voorgenomen activiteit over ten minste twee
 • From what precedes it appears that the NV SELFLOCK SYSTEMS at its inception have sufficient capital of € 61500 has for the normal exercise of the proposed activity on at least two
 • welke als loan redemptions zijn toegevoegd. Vanuit welke projecten komt dit? Het is nogal een aanzienlijk bedrag dat ik niet goed thuis kan brengen. Ik heb wat herberekeningen gedaan en kom ook nog ui
 • What if loan redemptions have been added. This comes from which projects? It's quite a significant amount that I am not well versed can bring. I have also done some recalculations and ui
 • Beste Peter,

  In aanvulling op mijn mail inzake NFC C, iets wat ik wil begrijpen in de analyse van de lening met SIIM vanuit DBA:

  Ik zou graag onderbouwing hebben bij de bedragen met omschrijving ‘DB
 • Dear Peter, In addition to my mail on NFC C, something I want to understand in the analysis of the loan with SIIM from DBA: I would like to have substantiation the amounts with description ' DB
 • laat me weten of je interesse hebt om haar te moeten; ze moet het vandaag wel vandaag weten om haar agenda aan te passen met de andere vergaderingen die ze hier zal hebben
 • Let me know if you are interested to her; She needs it today well today know to her calendar to match with the other meetings that will have them here
 • er is besloten om te stoppen met de leverancier
 • It has been decided to stop the supplier
 • laat me weten of je interesse hebt om haar te moeten
 • Let me know if you are interested to her
 • ik heb haar wel uitgelegd dat de meesten in het buitenland zitten
 • I have explained to her that most abroad are
 • VI. KAPITAALBRONNEN EN AANWENDINGEN
 • VI. CAPITAL SOURCES AND USES
 • Jessica heeft mij bijgaande mail gestuurd, of ze iemand kan ontmoeten voor haar bezoek hier in nederland
 • Jessica has sent me the attached mail, or they can meet someone for her visit here in the Netherlands
 • knowing nutrition
 • weten voeding
 • me dunkt
 • mij dunkt
 • voorlopige inbrengen
 • Provisional insertion
 • oersons
 • oersons
 • onder de naam
 • under the name
 • nutrition measures
 • voedingsmaatregelen
 • bedreigden
 • threatened
 • nutrienten meter
 • nutrients metres
 • het gebouw
 • the building
 • Behalve tijdelijke inbrengen van de vennoten zijn er gedurende de eerste boekjaren geen
  financieringen voorzien.
 • Apart from temporary insertion of the partners are there financing during the first years no provided.
 • toen ze binnen waren gekomen gingen ze Corinne Ray bedreigen, die tekende voor het blad en gebruikte de naam Coco.
 • When she had come within they went Corinne Ray threaten, which accounted for the leaf and used the name Coco.
 • Oprichtingskosten
  Goodwill
  Immateriële vaste activa
  Terreinen
  Gebouwen
  Installaties & uitrusting
  Meubilair & bureelbenodigdheden
  Rollend materieel
 • Formation expenses intangible assets Goodwill Areas Buildings Installations Furniture & offices: supplies rolling stock equipment &
 • Gedurende de eerste boekjaren zal worden overgegaan tot de navolgende investeringen.
 • During the first financial years will be passed to the following investments.
 • toen dat niet lukte zijn ze het gaan proberen bij het productieadres. daar lukte het wel om binnen te komen.
 • When that failed they are going to try to address the production. There have managed to get inside.

 • Dankuwel!

  Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Terug naar hotelpagina
 • Thank You So Much!

  We will contact you as soon as possible.

  Back to hotel page
 • III. GEPLANDE INVESTERINGEN
 • III. PLANNED INVESTMENTS
 • vaderschapsverlof
 • paternity leave
 • excerpt from the commercial register
 • uittreksel uit het handelsregister
 • op 7 januari werd er rond 11:30 een aanslag gepleegd door twee gemaskerde mannen. het tweetal probeerde eerst binnen te komen in het archief.
 • on January 7, was there around 11: 30 an attack committed by two masked men. the pair tried first to enter in the archive.
 • De aan- en verkoop, installatie en distributie van glassystemen, glazen schuifdeuren, issolerend glas alsmede alle van glas afgeleide en aanverwante producten
 • The buying and selling, installation and distribution of glass systems, sliding glass doors, glass issolerend glass as well as all of derivative and related products
 • II. DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
 • II. OBJECT OF THE COMPANY
 • Do you have 30 minutes to check a calculation
 • Hebt u 30 minuten om te controleren van een berekening
 • Potverdriedubbeltjes
 • Potverdrie Dimes
 • Potverdriedubbeltjes nogunsantoo!
 • Potverdrie Dimes nogunsantoo!
 • ICS is bezig met de overgang tot een nieuwe site vandaar de site niet beschikbaar is
 • ICS is working on the transition to a new site hence the site is not available
 • op de kaart zetten
 • put on a map
 • De 123 aandelen zijn volledig geplaatst en volstort ten belope van 61.500 euro.
 • The 123 shares are fully inserted and paid-up to the extent of 61,500 euros.
 • tends to be fewer
 • de neiging om minder
 • op het franse nieuwsbureau charlie hebdo .
 • on the French news agency charlie hebdo.
 • heeft een aanslag gepleegd
 • has an attack
 • Het geplaatst kapitaal bedraagt 61.500,00 €, en is verdeeld in 123 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder (1/123) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 • The subscribed capital amounts to 61,500, 00 €, and is divided into no-par value shares 123 equal each (1/123) of the capital.
 • ondanks

 • Despite
 • Jueniels op het nest
 • Jueniels on the nest
 • De heer Abdul Lathief schrijft in op 103 aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag ad 51.500,00 €.
 • Mr Abdul Lathief writes in on 103 shares, whom he fully paid-up by contribution of a total of 51.500, 00 €.
 • Inbrengen in geld:
 • Insertion in money:
 • I. INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL VAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP
 • I. SUBSCRIPTION OF THE CAPITAL OF THE COMPANY TO BE SET UP