From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Ja ja ja, het begin is gemaakt.. Wat een jaar is dit! Nieuwe keuzes, nieuwe dromen en een nieuw lijf
 • Yes Yes Yes, the beginning was created.. What a year this is! New choices, new dreams and a new body
 • beschermende verpakkingen
 • protective packaging
 • tik stevig en precise op elke locatie op het scherm. het doel zal blijven bewegen todat het scherm is uitgelijnd
 • tap firmly and precise in any location on the screen. the target will continue to move until the screen is aligned
 • SIDKVIN en SIDSOCR administrators maken van de agenda gen-res, pa
 • SIDKVIN SIDSOCR administrators make the agenda and gen-res, pa
 • tik stevig en precise op elke locatie op het scherm. het doel zal blijven bewegen todat het scherm is uitgeljnd
 • tap firmly and precise in any location on the screen. the target will continue to move until the screen is uitgeljnd
 • Ik ga er dan ook van uit dat dit alles berust op een misverstand, maar na mijn antwoord twee jaar geleden, was ik overtuigd dat deze zaak geregeld was. Het verwondert mj ook dat u schrijft dat ik geen gevolg gegeven heb aan uw vragen tot verantwoording.
 • I therefore that all this is based on a misunderstanding, but after my answer two years ago, I was convinced that this matter was settled. I wonder also that you write that mj did not have to provide justification to your questions. I remember to have se
 • tik stevig en precise op elke locatie op het scherm. het doel zal blijven bewegen todat het scherm is utgelijnd
 • tap firmly and precise in any location on the screen. the target will continue to move until the screen is utgelijnd
 • Hieruit leid ik af dat indien een lid van een balie van een Lidstaat van de Europese Unie voldoet aan de vereisten van permanente vorming van zijn eigen balie, als die er zijn, dit volstaat voor de vereisten van permanente vorming in de staat van vestigin
 • From this I infer that if a member of a bar in a Member State of the European Union complies with the requirements of continuing education of his own Office, if any, this is sufficient for the requirements of continuing education in the State of establish
 • tik op het scherm om uw windows mobile-apparaat in te stellen
 • tap the screen to set up your windows mobile-based device
 • Daar is geen reactie op gekomen, noch om te zeggen dat dit voldoende was noch om te zeggen dat dit onvoldoende was. Ik ging er dan ook van uit dat ik hiermee al mijn verplichtingen tegenover de Nederlandse Orde van advocaten nageleefd had.
 • There is no reply, nor to say that this was not sufficient to say that this was inadequate. I went there that I used all my obligations to the Dutch Bar Association had observed.
 • de vondst

 • the find
 • een vlotter
 • a float
 • binnendringing


 • invades
 • de makkelijkste manier
 • the easiest way
 • uitgenodigd om
  voorgedragen voor
 • invited to nominated for
 • confence
 • confence
 • gevraagd voor een leidinggevende positie.
 • asked for a management position.
 • Geachte mevrouw FERGUSON,
  Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen onder bovengenoemd referentienummer.
  Het zal zo spoedig mogelijk behandeld worden.
  Dit is een automatisch bericht. Wij verzoek
 • Mrs FERGUSON, we need your request received in good order under the above reference number.
  It will be dealt with as soon as possible.
  This is an automated message. We request
 • en daarenboven drie maanden huur betalen ten titel van strafbepaling en daarbij de huurgelden van de lopende termijn.
 • and three months rent payment by way of penalty clause, and the rents of the current term.
 • wegklikken
 • click away
 • Indien uw claim wordt geaccepteerd, worden deze Miles binnen 2 weken op uw Flying Blue-account bijgeschreven.

  Voor meer informatie kunt u vanuit de website van KLM of Air France per e-mail contact op
 • If your claim is accepted, these Miles within 2 weeks on your Flying Blue account.

  For more information, from the website of KLM or Air France email
 • een levensgevaarlijke liefde
 • a life-threatening love
 • In geval van verbreking van de huurovereenkomst door de huurder of van wijziging van de identiteit of hoedanigheid van de huurder, zal deze al de onkosten, lasten en kosten moeten dragen welke hieruit
 • In case of termination of the lease by the tenant or of change of the identity or status of the tenant, it will have to bear all the costs, charges and expenses which it
 • werkzaamheid
 • efficacy
 • It has always been my fault. I'm sorry for being so selfish.
 • Het is altijd geweest mijn schuld. Het spijt me voor het zijn zo egoïstisch.
 • 6 stuks (2 sets) Overgangsmof 400Al as 95 mm² op 630Al pb
  Montage:
  Montage van de benodigde garnituren.
  Diensten:
  • Manteltesten
  • Toezicht kabelleggen
  • Montageleider
  • Opleveringsmanual
  Planning:
 • 6 pieces (2 sets) 630Al 400Al as Overgangsmof 95 mm² on pb mounting: mounting the necessary trimmings.
  Services: • test • monitoring cable laying Mantle • Assembly leader • Delivery manual Planning:
 • 2 stuks stopovergangsverbindingsmoffen 3x95 mm² od/3x1x630 mm² Al pb 100 meter bewapende olieleiding
  Benodigde kast.
 • 2 pieces 3x1x630 stopovergangsverbindingsmoffen 3x95 mm² od/mm² Al OJ 100 metres armed oil pipe Required Cabinet.
 • en-captured
 • nl-gevangen
 • garnituren
 • garnishes
 • Benodigde
 • Necessary
 • I’m latching on to you
 • Ik ben arrêtering op u
 • Bestaande kabel
 • Existing cable
 • protonpompremmers
 • Proton pump inhibitors
 • 2 stuks stopovergangsverbindingsmoffen 3x95 mm² od/3x1x630 mm² Al pb 100 meter bewapende olieleiding
 • 2 pieces 3x1x630 stopovergangsverbindingsmoffen 3x95 mm² od/mm² Al OJ 100 metres armed oil pipe
 • You lift my heart up when the rest of me is down
  You, you enchant me even when you're not around
  If there are boundaries, I will try to knock them down
  I’m latching on, babe, now I know what I have fo
 • Je lift mijn hart omhoog wanneer u de rest van mij is, u betoveren me zelfs wanneer u niet rond als er grenzen zijn, ik zal proberen te slaan ze neer ik ben arrêtering op, babe, nu weet ik wat ik heb fo
 • ik heb gepresenteerd voor een publiek.
 • I've presented before an audience.
 • replace sink
 • gootsteen vervangen
 • ziekenhuisafdeling
 • hospital unit
 • repair sink

 • reparatie wastafel
 • Must repare sink
 • Wastafel moet repare
 • I’m so en-captured, got me wrapped up in your touch
  Feel so enamored, hold me tight within your clutch
  How do you do it, got me losing every breath
  Why did you kiss me to make my heart beat out my che
 • Ik ben dus nl-gevangen, kreeg me gewikkeld in uw Aanraking gevoel zo verliefd, greep me vast binnen uw koppeling hoe doe je dat, kreeg me verliezen elke adem waarom u kiss me om mijn hart slaan uit mijn che
 • repare sink in bathroom
 • repare wastafel in badkamer
 • I wanted to give you a gift for once. I'm sorry for being so selfish all the time you've known me. have a nice life
 • Ik wilde geven u een gift voor een keer. Het spijt me voor het zijn zo egoïstisch al de tijd die je hebt gekend me. hebben een mooi leven
 • Got you shackled in my embrace
 • Heb je geketend in mijn omhelzing
 • cool power source
 • cool krachtbron
 • wanneer denkt u dat ik het toestel zal ontvangen groetjes
 • When do you think I will receive the unit's
 • I also translate ad hoc documents. I speak with Dutch speaking users to help l2 teams
 • Ik ook vertalen ad hoc-documenten. Ik spreek met Nederlands sprekende gebruikers om L2-teams te helpen
 • Scord verbindt high tech start-ups met consultants
 • Scord connects high tech start-ups with consultants
 • on-let
 • op-laat
 • misschien kan jij deze naar de reiziger toesturen om hem in te laten vullen
 • Maybe you can send it to the traveler to fill him in
 • het bedrijft verbind start-ups met consultants.
 • the company connect start-ups with consultants.
 • duty cycle limitation
 • plicht cyclus beperking
 • if their issue is resolved or not
 • als hun probleem is opgelost of niet
 • to cling

 • vast te klampen
 • ik ga je een mail sturen voor een reizigersprofiel
 • I'm going to send you an email for a traveller profile
 • ik zal je ook een mail sturen met de link om een reizigers profiel in te laten vullen voor de heer Alan.
 • Ik zal je ook een e-mail sturen ontmoette de koppeling om een reizigers profiel in te laten vullen voor de heer Alan.
 • Nevel of damp niet inademen
 • Do not breathe vapor or spray
 • i also call up users to confirm issue resolution and ticket closure
 • Bel ik ook gebruikers aan resolutie en ticket sluiting van kwestie bevestigen
 • Hartelijke
 • Cordial
 • opdrachten

 • commands
 • I create tickets and for issues like password reset which I can resolve I close the tickets otherwise i assign them to level 2 teams
 • Ik tickets maken en voor kwesties zoals wachtwoord op beginstand zetten die ik kan oplossen ik de tickets anders ik hen aan een niveau 2-team toewijzen sluiten
 • terugklikken
 • terugklikken
 • Klik nu op het gele tabje Bevestigen en op de diskette (Opslaan)
 • Now click on the yellow tab and Confirm on the disk (save)
 • ik zal het houden want sommige mensen zouden het ook niet naar de politie brengen
 • I'll be keeping because some people would not bring to the police
 • Ga nu terug naar het scherm waar je moet bevestigen. Dat is vanuit het scherm hier boven 2x terugklikken met het groene pijltje.
 • Now go back to the screen where you have to confirm. That's from the screen above 2 x terugklikken with the green arrow.
 • Transcript spraak 003: ijsselland ziekenhuis
  L: Dan mag je nu beginnen met het volgen van het script.
  R: Moet ik dit ook hardop voorlezen?
  L: Dat hoeft niet perse, je moet vooral hardop nadenken.
  R: D
 • Transcript speech 003: ijsselland Ziekenhuis l: then you may now begin to follow the script.
  R: do I also read aloud?
  L: that doesn't necessarily, you should especially thinking aloud.
  R: D
 • Klik op het veld Leverancierstem (bankrelaties)
 • Click the field Leverancierstem (bank relationships)
 • scheremen
 • scheremen
 • Als je nu klikt op het onderste veld: Wijzig velden met gevoel info dan kan de naam van degene die de crediteur heeft aangemaakt vinden.
 • When you now click the bottom field: change fields with feeling info then the name of the person who created the creditor.
 • scheremen aan?
 • scheremen to?
 • Selecteer nu de goed te keuren leverancier.
 • Now select the approve supplier.
 • strandlaken
 • beach towel
 • DOORGEBRAND
 • BURNT OUT
 • DOORGEBRAND DEZE
 • BURNT OUT THIS
 • In het volgende scherm zie je de te bevestigen crediteuren, controleer deze met jouw hard copies.

 • In the next screen you see to confirm the accounts payable, check this with your hard copies.
 • DOORGEBRAND DEZE VERVANGEN
 • BURNED OUT REPLACE
 • suckers, lollipops, bucket
 • sukkels, lollies, emmer
 •  WERKT NIET DEZE DOORGEBRAND DEZE VERVANGEN. 
 •  NOT WORKING THIS BURNT OUT REPLACE IT. 
 • strijde tegen meer dan 100 teams.
 • battle against more than 100 teams.
 • strijdde tegen meer dan 100 teams.
 • strijdde against more than 100 teams.
 • Vink in het volgende scherm:
  Nog niet te bevestigen rekeningen en Door mij te bevestigen rek. aan.
 • In the following screen: not yet confirm to confirm accounts and by me to rack. to.
 • ZITTING STOELVERWARMING WERKT NIET DEZE DOORGEBRAND DEZE VERVANGEN. 
 • SEAT HEATED SEAT DOES NOT WORK THIS BURNT OUT REPLACE IT. 
 • DEZE VERVANGEN. ZITTING VERWARMING DOET HET NIET
 • REPLACE IT. SEAT HEATING DOES NOT
 • gebruikt strategisch management concepten en modellen.
 • used strategic management concepts and models.
 • ZITTING STOELVERWARMING WERKT NIET DEZE 
 • SEAT HEATED SEAT DOES NOT WORK THIS 
 • Selecteer jouw bedrijf (SDN)
 • Select your company (SDN)
 • • Exerted strategic management concepts and models.
 • • Uitgeoefend strategisch management concepten en modellen.
 • ZITTING STOELVERWARMING WERKT NIET DEZE DOORGEBRAND DEZE VERVANGEN. ZITTING VERWARMING DOET HET NIET
 • SEAT HEATED SEAT DOES NOT WORK THIS BURNT OUT REPLACE IT. SEAT HEATING DOES NOT
 • Selecteer de variant.
 • Select the variant.
 • spieraanmaak
 • muscle production
 • Ga naar Transactie FK09 – Crediteurenlijst bevestigen.
 • Go to transaction FK09 – accounts payable list confirm.
 • Open them, and scrunch them up a little at the center to give them the ruffled appearance of flowers.
 • Openen, en kneedt hen omhoog een beetje in het midden te geven hen de gegolfde verschijning van bloemen.
 • BEVESTIGEN VAN NIEUWE CREDITEUREN
 • CONFIRM NEW CREDITORS
 • 1.Fold 4-inch doilies in half twice. Open them, and scrunch them up a little at the center to give them the ruffled appearance of flowers. 2.Thread flowers onto yarn to make strands
 • 1. vouwen 4-inch doilies tweemaal in de helft. Openen, en kneedt hen omhoog een beetje in het midden te geven hen de gegolfde verschijning van bloemen. 2. draad bloemen op garen te maken onderdelen
 • H Ontkalken van douchekop en straalonderbreker aan de uiteinde van kranen.
 • H descaling of shower head and Beam breaker to the end of cranes.
 • V Onderhoud, herstel en dergelijke van door de verhuurder geconstateerde slijtage.
 • V maintenance, repair and observed by the landlord such of wear and tear.
 • H Vervanging van alle soorten sanitaire toestellen, zoals toiletpotten, wastafels en dergelijke door vernieling of onoordeelkundig gebruik.
 • H replacement of all types of sanitary appliances, such as toilet bowls, sinks and the like by destruction or improper use.
 • We kunnen hier denken aan
 • We can think of
 • Staat er V dan zijn de kosten voor de verhuurder.
 • There is V then the cost for the landlord.
 • Waanneer er een S staat, dan zijn de kosten voor de huurder, maar worden de kosten betaald via de servicekosten (bijvoorbeeld de glasverzekering).
 • When there is a S stands, then the cost for the tenant, but the costs are paid through the service charge (for example, the glass insurance).