From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • IN THE BEGINNING there was a river. The river became a road and the road branched out to
  the whole world. And because the road was once a river it was always hungry.
  In that land of beginnings spirits
 • IN het begin was er een rivier. De rivier werd een weg en de weg vertakt naar de hele wereld. En omdat de weg vroeger een rivier was het was altijd honger.
  In dat land van begin geesten
 • gebruiker heeft eerstvolgende datum gekozen, welke de 30ste moest zijn, aangezien hij het voor de COT heeft ingevoerd
 • user has had to be chosen, what the next date 30th, since he entered it for the COT
 • heel veel beterschap
 • a lot of get well soon
 • borred neck
 • borred nek
 • suplier
 • suplier
 • ik wens kussen u niet missen u
 • I wish pillow you don't miss you
 • zou ik willen ik was kussen u niet missen u
 • I would like to I was kissing you do not miss you
 • not missing
 • niet te missen
 • i was kissing you
 • Ik was u kussen
 • Ik wou dat ik was u niet missen je kussen
 • I wish I was you do not miss your kisses
 • i wish i was kissing you not missing you
 • Ik wou dat ik was u niet missen je kussen
 • Tak for din ordre hos beautycos.dk. Du kan se status på din ordre ved at logge ind på din konto.
 • Tak for din ordre hos beautycos.dk. Du can se status på din ordre ved at logge ind på din konto.
 • Tak for din ordre hos beautycos.dk. Du kan se status på din ordre ved at logge ind på din konto. Har du spørgsmål til din ordre kan du kontakte os på webshop@beautycos.dk eller ringe til os på 66 19 4
 • Tak for din ordre hos beautycos.dk. Du can se status på din ordre ved at logge ind på din konto. Har du spørgsmål til din webshop@beautycos.dk på ordre du kontakte os can eller ringe til os på 66 19 4
 • remove Alabama and replace with Illinois
 • Alabama verwijderen en vervangen door Illinois
 • Please note correct shipping address:
  Tamara Hoeppner
  2124 - 14th Street
  MOLINE, IL 61265

  Alabama should NOT be in the address
 • Let op: juiste verzendadres: Tamara Hoeppner 2124-14th Street MOLINE, IL 61265 Alabama mag niet in het adres
 • Congratulations on your new baby! I know that you both will make fantastic parents - that is a very lucky child. Dutch we will miss you terribly - you are a wonderful addition to the team in all ways. Have an amazing year and remember - Death to the Eng
 • Gefeliciteerd met uw nieuwe baby! Ik weet dat u beide fantastische ouders - dat is een zeer gelukkig kind zal maken. Nederlandse we zullen u missen vreselijk - u bent een prachtige aanvulling op het team op alle mogelijke manieren. Hebben een geweldig j
 • Death to the English
 • Dood aan het Engels
 • venous blood
 • veneuze bloed
 • I love you, Kelley!!!
 • Ik hou van je, Kelley!!!
 • Mary Ann and I are hoping you have a great trip. Get a lot of Geocaches but do not allow it to interrupt the love boat

  John and Mary Ann
 • Mary Ann en ik zijn hoop heb je te tof trip. Krijgen een heleboel Geocaches maar laat niet het onderbreken van de love boat John en Mary Ann
 • PACE Spring Session: mass surveillance, drones and targeted killings, situation in Ukraine
 • TEMPO voorjaarszitting: massa toezicht, drones en gerichte moorden, situatie in Oekraïne
 • Pardon, hoe kom ik bij de bushalte?
 • Excuse me, how do I get to the bus stop?
 • sla links af
 • turn left
 • The taxi turns right
 • De taxi draait rechts
 • De taxi slaat
 • The taxi strikes
 • De taxi gaat rechtdoor.
 • The taxi is going straight.
 • De taxi slaat links af.
 • The taxi strikes to the left.
 • Het benzinestation is ver van de stad.
 • The gas station is far from the city.
 • Hij stapt in de bus.
 • He steps into the bus.
 • Waar is Sara?
 • Where is Sara?
 • Jouw stoel is rechts
 • Your seat is right
 • Hij neemt de bus
 • He takes the bus
 • Het is de eerste deur rechts
 • It is the first door on the right
 • Het is de eerste deur echts
 • It is the first door Radi
 • Het is de eerste deur links.
 • It is the first door on the left.
 • het Koningin van de Luchten
 • the Queen of the Skies
 • klantendienst domymove
 • customer service domymove
 • Röntgen Technische Dienst
 • X-ray Technical Service
 • blet bletic metabletic van den bergh
 • BLET bletic metabletic van Wyk
 • synergy smart share rent lend
 • synergie slimme aandeel huur lenen
 • lets talk about love ps i love you
 • laten we praten over liefde ps ik hou van je
 • Dat is wel jammer hoor, want ik ben op deze site gekomen
 • That's too bad though, because I'm on this site come
 • Dus jammer.
 • So pity.
 • om via hier te mailen en niet op een ander manier
 • to email through here and not on another way
 • super suf, maar ik werk bij de McDonalds Alkmaar
 • Super groggy, but I work at the McDonalds Alkmaar
 • maar eigenlijk wil ik toch wel zo snel mogelijk wat met je afspreken
 • but actually I would like to meet with you as soon as possible what
 • I think she should be closer to the family.
 • Ik denk dat ze moeten dichter bij de familie.
 • Ik had je net al toegevoegd aan mijn favorieten
 • I had you just been added to my favorites
 • Bestuurssamenstelling

  De Stichting Fonds Anna Cornelis wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Jaarlijks – na afloop van de jaarvergadering – treden é
 • Composition of The Anna Cornelis Foundation Fund is governed by a Board composed of at least three and not more than five members. At the end of the annual meeting each year – – Act é
 • FIETFIEW
 • FIETFIEW
 • FIETTFIEW
 • FIETTFIEW
 • She knows this place and she always told me that she liked it. She knows people who live there too.
 • Ze weet dat deze plek en ze altijd vertelde me dat ze vond het leuk. Ze weet mensen die daar ook wonen.
 • There is a wonderful place that is only a minute from my work where I want her to live.
 • Er is een prachtige plek die slechts een minuut van mijn werk is waar ik wil haar te leven.
 • en daarmee bedoel ik, dat ik geen 20 euro van jou hoef, maar ik wil je €20 betalen om je te pijpen!!
 • and by that I mean that I don't need, but I want yours 20 euro you pay € 20 to pipes!!
 • stian, voor €20 euro wil ik je pijpen... en daarmee bedoel
 • Stian, for € 20 euro I want your pipes ... and mean
 • Maybe she can live in her apartment with more help. We have her on a waiting list to move to Cambridge again and we hope soon!
 • Misschien kan ze leven in haar appartement met meer hulp. We hebben haar op een wachtlijst geplaatst om naar Cambridge weer en we hopen binnenkort!
 • Ik ben op zoek naar een leuke man om eens fijn mee af te spreken, zie jij dat zitten met mij
 • I'm looking for a nice man to agree to agree with it, you see that fine stuck with me
 • She is going to the doctor again this week to make sure the bladder infection is gone and to see if other medicine can help her.
 • Ze gaat naar de dokter opnieuw deze week om ervoor te zorgen dat de blaas-infectie is verdwenen en om te zien als andere geneeskunde kan haar helpen.
 • please do not worry, she has a big family who loves her and takes good care of her.
 • Gelieve maak je geen zorgen, ze heeft een grote familie die houdt van haar en neemt goede zorg van haar.
 • Her room is waiting for her but she is very forgetful and we are not sure right now if she should live on her own.
 • Haar kamer is te wachten voor haar, maar ze is erg vergeetachtig en we zijn niet zeker recht nu als ze moet leven op haar eigen.
 • Ben meteen weer uitgelogd hoor, maar ik zou je password van je router wel even aanpassen als ik jou was
 • Am immediately logged out mind you, but I would change your password of your router for some time if I were you
 • Eerst moest ik er om lachen, maar ik vond het stiekem wel spannend
 • First I had to to laugh, but I found it secretly be exciting
 • (kan geen inlog-gegevens zien hoor, wees maar niet bang!)
 • (no login data can see hear, don't fret!)
 • Toen ik vanmiddag langs je huis reed heb ik perongeluk ingebroken in je router en zag zo dat je hier een account had
 • When I drove past your House this afternoon I have mistakenly gone broke into your router and saw so that you had an account here
 • Hopelijk word je niet boos, maar ik heb gevonden via je router!
 • Hopefully you will not be angry, but I've found via your router!
 • echt hoor, ik ben nu 2 uur per dag bezig met mijn mail hier
 • really though, I'm now 2 hours a day working on my mail here
 • It is getting much better. The bladder infection is getting better and I think that caused the tremors to be bad.
 • It's getting veel beter. De blaas infectie wordt steeds beter en ik denk dat veroorzaakt de tremoren slecht.
 • Dat is heel mooie jouw foto schat je zal dan een ander foto sturen
 • That's very nice your photo treasure you will then send another photo
 • ik kijk er naar uit liefje hoe lang woon jij in Nederland schat
 • I'm looking forward to it sweetheart how long do you live in Netherlands treasure
 • Durf niet zomaar aan te kloppen haha, straks is het iemand anders! Geef je even een seintje?
 • Dare not just to knock haha, soon, someone else! Give you a call?
 • Ik zie dat je hier online bent en ik zie verderop in de straat een huis waar de lichten nog aan zijn, ben jij dat
 • I see that you are online and I see a house down the street where the lights are still on, are you that
 • vanwege mijn oude beroep of heb je een andere reden om niks te laten horen?
 • because of my old job or do you have another reason for nothing to be heard?
 • Even heel eerlijk stian... Heb jij ook niet gereageerd vanwege
 • Just very honest stian... You too have not responded because of
 • ik werkte als escort). En nu merk ik dat jij ook niet reageert.
 • I worked as an escort). And now I notice that you also not responding.
 • ik merk dat veel mannen toch problemen hebben met mijn oude beroep
 • I notice that many men still have problems with my old job
 • Oke het zit mij toch een beetje dwars hoor
 • Okay it is I still hear a little cross
 • Jer bericht is verstuurd
 • Jer message has been sent
 • Hier ben ik! En ik vind jou leuk! Zie je het zitten?
 • Here I am! And I find you fun! You see it sit?
 • Maar wilde er geen gras over laten groeien
 • But wished there were a
 • Alleen vind ik het jammer dat je niet tegen mij praat.
 • Only, I regret that you don't talk to me.
 • Ik voel me echt heel blij ben een keer als favoriet toegevoegd
 • I feel really welcome a time added as a favorite
 • credits kado kon doen.
 • credits gift could do.
 • ik vroeg mij dus ook af of ik jou misschien wat
 • I was also wondering if I give you me so what
 • dat ik veel geld heb. Ik vind het dus ook niet erg om alles te betalen
 • that I have a lot of money. I think it is also not very to pay for everything
 • Ik merk dat veel mannen hier problemen hebben met het feit
 • I notice that a lot of men here have problems with the fact
 • Wanneer zie ik je een keer 1 op 1? Zonder dat we last hebben van een hele beurs vol mensen hihi
 • When will I see you once 1 on 1? Without that we suffer from a whole fair full of people Hall
 • Wat een spannende foto heb je hier zeg! Had ik niet verwacht hihi =D Leuk om te zien dat je ook van zulke dingen houdt
 • What an exciting photo you have here say! I did not expect Haley = D nice to see that you are also of such things keeps
 • Ik vond je zooooo leuk! Daar durfde ik het niet te zeggen, maar zo durf ik het wel hihi
 • I found you sooooo nice! I dared not to say there, but dare I the picture
 • Je zei dat ik je hier kon ontmoeten toch?
 • You said I could meet you here right?
 • Mit feiner nougatcreme
 • MIT feiner nougatcreme
 • want ik kan alleen via deze site contact maken met jou kusjes overal waar jij die wens te hebben.
 • because I can only make contact through this site with you kisses wherever you desire to have.
 • Dat klopt helemaal ik vind het wel heel jammer
 • That's right at all I think it is a great pity
 • Gepocheerd hoeve-ei, 23,00 euro
  lente-ui, romanesco
 • Poached farm egg, scallion, romanesco 23,00 euro
 • à la carte
  V
  oorgerechten
  Snackxxx 12,00 euro
  Extra gerecht 10,00 euro
  Hoofdgerechten
  Duif uit Steenvoorde, 38,00 euro
  rode biet, druivenblad
  Vis van de dag, 33,00 euro
  knolselder, bouillon van garnal
 • à la carte V oorgerechten Snackxxx 12.00 euro Extra Court 10.00 main course Pigeon from steenvoorde, 38.00 euros beetroot, grape leaf fish of the day, 33.00 euro celery, broth of garnal
 • Wil je best wel toe gaan voegen maar heb je wel gezien dat ik wat jonger ben
 • Would you like to add quite but have you ever seen that I am somewhat younger
 • ) Extra gerecht: Knolselder en handgepelde, grijze garnalen
 • ) Extra dish: celeriac and hand-peeled, grey shrimps
 • Jonge wortel, crème van jonge look, venkelzaad
  EN
  Rode biet en rode kool, witte pens
  Brasvar-buikspek, radijs en krielaardappelen,
  jong spinazie
  Assortiment geaffineerde kazen(6

  )
  of
  Dame Blanche
 • Young carrots, cream of young garlic, fennel seeds and red beets and red cabbage, white pudding Brasvar-streaky, radishes and new potatoes, young spinach affined cheeses Range (6 €) or Dame Blanche 25
 • Jonge wortel, crème van jonge look, venkelzaad
  EN
  Rode biet en rode kool, witte pens
  Brasvar-buikspek, radijs en krielaardappelen
 • Young carrots, cream of young garlic, fennel seeds and red beets and red cabbage, white pudding Brasvar-streaky, radishes and new potatoes
 • ik vind het heel leuk om te wandelen en hoop dat we heel gauw samen zullen wandelen.
 • I really like it for hiking and hope we will walk together very soon.
 • Daar heb jij helemaal gelijk mee zou heel leuk zijn om het land te verkennen
 • There do you have quite right with it would be very nice to explore the country