From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • De eigenschappen die me succesvol maken in mijn loopbaan zullen mijn troeven zijn binnen uw bedrijf
 • The properties that make me successful in my career, my strengths are in your company
 • Treat each other with respect
  Assume good intentions, then seek clarity
  Seek to listen and learn from one another
  Hold each other accountable
  Support each other in “pushing back” (challenging)
  Be open
 • Behandelen elke andere met respect nemen van goede bedoelingen, dan streven naar duidelijkheid Seek om te luisteren en van elkaar leren houden elkaar verantwoording elkaar ondersteunen in "terug duwen" (uitdagend) worden open
 • in de hand hebben
 • in hand
 • het zijn stuk voor stuk taken die ik beheers
 • they are all tasks that I feel in control
 • To have a better understanding of changing relationship between theory and empirical research and define, defend and implement most appropriate relationship
 • Om een beter begrip van de veranderende relatie tussen theorie en empirische onderzoek en definiëren, verdedigen en uit te voeren meest geschikte relatie
 • grief respons
 • verdriet respons
 • make provisions
 • treffen
 • relaties onderhouden
 • maintain relationships
 • bachelor niveau
 • Bachelor level
 • ik heb mijn diploma behaald
 • I got my diploma
 • Verzorgen van relaties, administratie, strategische en financiële planning
 • Take care of relationships, administration, strategic and financial planning
 • ervaring op organisatorisch en communicatief gebied
 • experience in organizational and communicative area
 • Non-interest income and expense paths
 • Niet-rente-baten en lasten paden
 • Securitisation risk
 • Securitisatie risico
 • Beste,

  Ik ben slecht bereikbaar tijdens de komende weken omwille van opleidingen en buitenlandse conventies.
  Ik verwerk de mails zo snel mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip,

  Mvg,

  Kim Geeroms
 • Best, I'm hard to reach during the next few weeks because of training and foreign conventions.
  I process the mails as soon as possible.

  Thanks for your understanding, Mvg, Kim G.
 • Sovereign risk
 • Soevereine risico
 • Cost of funding and interest income
 • Kosten van financiering en de rente-inkomsten
 • Geachte mevrouw K. D'Hont,
  Door middel van deze opensollicitatiebrief, geef ik blijk van mijn belangstelling om voor uw bedrijf te werken.
 • Dear Ms. k. D ' Hont, through this open sollicitatiebrief, whose my interest to work for your company.
 • simplicity as well as cross-bank consistency and comparability.
 • eenvoud als goed als kruis-bank consistentie en vergelijkbaarheid.
 • will i get locked ?
 • zal ik krijgen opgesloten?
 • qualified report
 • gekwalificeerde verslag
 • management letter
 • beheer brief
 • account books
 • handelsboeken
 • Geachte heer John McGee,

  Hartelijk dank voor uw vraag of opmerking. Wij hebben deze in goede orde ontvangen. Geef ons enige werkdagen de tijd om deze in behandeling door de juiste afdeling te laten
 • Dear Sir John McGee, thank you very much for your question or comment. We have received in good order. Give us only work days to this in treatment by the appropriate Department to let
 • The stress test exercise was performed under a static balance sheet assumption with the objective of achieving simplicity as well as cross-bank consistency and comparability.
 • De stress test oefening werd uitgevoerd in een statische balans veronderstelling met de doelstelling van verwezenlijking van eenvoud, alsmede Kruis-bank consistentie en vergelijkbaarheid.
 • Gelieve 1 contract ondertekend terug te zenden naar onderstaand adres.
 • Please 1 contract signed and returning it to the address below.
 • am i getting locked
 • Ik ben steeds opgesloten
 • am i going to jail
 • ga ik naar de gevangenis
 • worden we opgesloten
 • are we locked up
 • do we are get locked
 • Ken wij zijn verstrengeld raken
 • are we gonna get locked
 • gaan we krijgen vergrendeld
 • accelerated depreciation
 • versnelde afschrijving
 • are we getting locked up ?
 • zijn we krijgen opgesloten?
 • hi your so sexy how old are you?
 • Hallo uw zo sexy hoe oud ben je?
 • worden we opgesloten ?
 • we are locked up?
 • are we getting locked up
 • we zijn krijgen opgesloten
 • exemplaren (1 voor elke partij).
 • copies (1 for each party).
 • Te betalen samen met het saldo.
 • Together with the balance to be paid.
 • Aantal handdoeksets
 • Number of towel sets
 • Aantal lakensets
 • Number of bed sheet sets
 • De huurder kan het verblijf annuleren.
  De annulatiekost bedraagt 20% van de huurprijs.
  Indien de annulatie minder dan 1 maand gebeurd is voor de start van het voorziene verblijf bedraagt deze 30% van
 • The tenant may cancel the stay.
  The cancellation costs is 20% of the rental price.
  If the cancellation is done less than 1 month before the start of the planned at this amounts to 30% of
 • De huurder beschikt over één parkeerplaats. Hij dient zijn wagen steeds en alleen op deze parkeerplaats te parkeren.
 • The tenant has one parking lot. He serves his car ever and only in this parking lot to park.
 • charge against profits
 • opladen tegen winst
 • Afval kan ongesorteerd gedeponeerd worden in de afvalcontainer in het begin van het park.
  Glas dient meegenomen te worden , vermits er geen glasbol voorzien is op het domein.
 • Waste can be deposited in the unsorted waste container in the beginning of the park.
  Glass should be included, since there are no glass bulb with on the domain.
 • Het is uitdrukkelijk verboden films e.d. op te vragen via de digitale TV van Telenet.
 • It is expressly prohibited to request movies, etc. via the Telenet digital TV.
 • Vermits er geen volledige inventaris ter plekke is, verklaart de huurder op ede de verhuurder te laten weten wat er gebroken e.d. werd en de schade te betalen.
 • Since there are no complete inventory on the spot is, to let the landlord on the tenant declares ede know what is broken, etc. to pay the damage was and.
 • Ter ere van de nieuwste opening van de 2de filiaal van Chrisjes Fashion heb ik in gedachte om een grote promotie stunt te bedenken; en die luid als volgende.
  Een wereldrecord poging te doen; de langs
 • In honor of the latest opening of the 2nd branch of Darrell Fashion I have in mind to a big promotion stunt to think; and which loud as next.
  A world record attempt to do so; the by the
 • verifiable
 • controleerbare
 • De waarborg zal aangepast worden.
 • The guarantee will be adjusted.
 • ledenaanbieding
 • members offer
 • Honden dienen op het domein aan de leiband gehouden te worden en er moet
  voor gezorgd worden dat de behoeften van de hond in/rond de woning en op het
  domein direct opgekuist worden.
 • Dogs must be kept on a leash on the domain and it is important to ensure that the needs of the dog in/around the home and on the domain direct be cleaned up.
 • Schade aangericht door het huisdier zal uiteraard vergoed dienen te worden.
 • Damage done by the pet will of course need to be reimbursed.
 • full-disclosure
 • volledig-onthulling
 • Huisdieren zijn alleen toegelaten mits akkoord met de verhuurder en een meerprijs van €20/hond zal aangerekend worden.
 • Pets are only allowed with agreement with the landlord and an extra charge of 20 €/dog will be charged.
 • hegemonic
 • hegemonische
 • Bij verlies van de sleutel zal €20 aangerekend worden.
  Bij verlies van de badge zal €50 aangerekend worden.
 • In the case of loss of the key will be charged € 20.
  In the case of loss of the badge will be charged € 50.
 • Indien er opmerkingen zijn over de netheid bij het betreden van de woning, gelieve dit de verhuurder dan te laten weten, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.
 • If there are comments about the cleanliness when entering the apartment, please inform the landlord than this, so that this can be taken into account.
 • in het middelpunt staan
 • at the Centre stand
 • every city has such a street
 • elke stad heeft een dergelijke straat
 • Het sanitair, de keukentoestellen en het servies dienen altijd proper achtergelaten te worden.
 • The plumbing, the kitchen appliances and crockery must always be clean.
 • Does anybody know this woman?
 • Does anybody know this woman?
 • Indien dit niet gebeurd is of indien u dit niet wenst te doen zal €75 afgehouden worden van de waarborg.
 • If this is not done or if you do not wish to do so will be deducted from the deposit € 75.
 • Ben
  am
  are
  ik degene die je wilt
 • Am am are I the one you want
 • Na het verblijf dient de woning grondig gepoetst te worden. Al het nodige poetsgerief is aanwezig.
 • After the stay must be thoroughly cleaned the House. All necessary cleaning supplies is present.
 • Internet is inbegrepen in de prijs. Dit is voor normaal gebruik. Niet voor het downloaden of uploaden van vele en zware bestanden.
 • Internet is included in the price. This is for normal use. Not to download or upload of many and heavy files.
 • Bij het verlaten van de woning vragen we de thermostaat op 6° te zetten en alle radiatoren op stand 2.
 • When you leave the House, we ask the thermostat on 6 ° and all radiators on position 2.
 • Het verbruik van water, gas en elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs.
 • The consumption of water, gas and electricity is included in the rental price.
 • Gelieve hier uw rekeningnummer. te noteren voor de terugstorting.
 • Please enter your account number. It should be noted that for the refund.
 • thinktanks
 • denktanks
 • De huurder betaalt de som van €250 als waarborg samen met het saldo.
  Deze zal binnen de 14 dagen na het verlaten van het pand teruggegeven worden indien er geen schade werd aangebracht, geen verlies v
 • The tenant pays the sum of € 250 if deposit along with the balance.
  This will within 14 days after leaving the property be returned if there is no damage was made, no loss v
 • De huurder betaalt het saldo voor
 • The tenant pays the balance on
 • is she the one for you?
 • is ze de keuze voor jou?
 • Alle betalingen gebeuren op rekening IBAN : BE26 3900 1542 0429 van An Goemaere.
  De huurder betaalt hiervoor de som van € 925 .
  De huurder betaalt een voorschot van € 185 voor 15/09/2014.
 • All payments are done on account IBAN: BE26 3900 1542 0429 of An Goemaere.
  The tenant pays the sum of € 925.
  The tenant pays a deposit of € 185 for 15/09/2014.
 • deel vijf
 • part five
 • De verhuurder stelt bovengenoemde woning ter beschikking van de huurder
  van 04/04/2015 16 uur tem. 18/04/2015 12 uur.
 • The landlord allows the tenant above House available from 04/04/2015 16 hours tem. 18/04/2015 12 hours.
 • is overeengekomen wat volgt.
 • is agreed as follows.
 • Hierna genoemd de “huurder”
 • Hereinafter referred to as the "tenant"
 • Hierna genoemd de “verhuurder’
 • Hereinafter referred to as the "landlord"
 • Tussen de ondergetekende partijen :
 • Between the undersigned parties:
 • the cats sleep anywhere
 • de katten slapen overal
 • attentional focus over time
 • Attentional focus na verloop van tijd
 • he turns completely red
 • Hij wordt volledig rood
 • first settlers
 • eerste kolonisten
 • declining
 • dalende
 • the behavioral disposition to perceive as threatening circumstances that are objectively not dangerous and to then respond with disproportionate state anxiety
 • de gedrags dispositie waarnemen als bedreigend omstandigheden die objectief niet gevaarlijk en vervolgens reageren met onevenredige staat angst
 • temporary, ever-changing emotional state of subjective, consciously perceived feelings of apprehension and tension
 • tijdelijke, steeds veranderende gemoedstoestand van subjectieve, ervaren bewust gevoelens van bezorgdheid en spanning
 • red scares
 • rode scares
 • Ik moet je teleurstellen
 • I have to disappoint you
 • Geweldige game! [Version 2.2]
  Netherlands
  19th Dec 2014
  [5/5] [5/5] [5/5] [5/5] [5/5]
  Heerlijk spelletje voor tussendoor en na melding van een bug op iphone6 direct een update! Zo hoort het!
  Muziek
 • Great game! [Version 2.2]
  Netherlands 19th Dec 2014 [5/5] [5/5] [5/5] [5/5] [5/5] Delicious game for in between and after reporting a bug on iphone6 directly an update! That is as it should!
  Music
 • moral dualisme
 • morele dualisme
 • Manichean moralism
 • Manichees moralisme
 • US falls at the wrong end but why?

 • U.S. valt bij het verkeerde eind maar waarom?
 • WISH TO REMAIN
 • WENST TE BLIJVEN
 • cash-strapped
 • berooide
 • U.N. chief appeals for countries to take Iran dissidents
 • V.N. chief beroep voor landen om Iran dissidenten
 • Loze belofte in de winkel. Mijn vraag aan de verkoper, is uitzetten wifi mogelijk.
  Een fout aan het toestel of moedwillig bedrog
 • Empty promise in the store. My question to the seller, turn off Wi-Fi is possible.
  An error at the appliance or willfully cheats
 • Ze krijgt de epileptische aanvallen
 • She gets the seizures
 • The consequence is that they may disregard their physical, emotional and social well being
 • Het gevolg is dat ze hun fysieke, emotionele en sociale welzijn negeren kunnen
 • The amount of time and energy they spend on the care of their childmay limit their oppurunities to direct and have control over their personal lives. The consequence is that they may disregard their p
 • De hoeveelheid tijd en energie ze besteden over de zorg voor hun childmay beperken hun oppurunities te direct en hebben controle over hun persoonlijke leven. Het gevolg is dat ze hun p kunnen negeren
 • Not having a sense of control over ones’ circumstances may leafd to difficulty in derecting actions, resulting in possible feelings of powerlessness.
 • Niet met een gevoel van controle over degenen omstandigheden kan leafd aan de moeilijkheid in derecting acties, wat resulteert in mogelijk gevoelens van machteloosheid.