From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • No need for the reply thank you I found it
 • Geen behoefte aan het antwoord dank u dat ik vond het
 • luchtledig verpakken
 • vacuum packing
 • ingeschakeld
 • enabled
 • concludeert
 • concludes
 • kerry
 • kerry
 • In het reguliere overleg tussen HRM en de leidinggevende van de afdeling dat minimaal 1 maal per kwartaal plaatsvindt, wordt aan de hand van deze inzetbaarheidsmonitor besproken:
  • Welke opleidingsinspanningen zijn er nodig om deze discrepantie weg
 • In the regular consultation between HRM and the leading of the Division that takes place at least once a quarter, is discussed on the basis of these employability monitor: • which training efforts are needed to eliminate this discrepancy? We also looked a
 • That's what I got for trying to copy and paste Japanese kanji.
 • Dat is wat ik heb om te proberen te kopiëren en plakken van Japanse kanji.
 • voldoen
 • meet
 • bepalen
 • determine
 • doe je dat niet dan loopt het vroeg of laat verkeerd af je weet niet hoe slecht die filistijnse meisjes zijn
 • If you do not then runs off wrong, sooner or later, you don't know how bad that philistine girls are
 • vending machine rental
 • vending machine verhuur
 • minder frekwent
 • less frequently
 • Consolidated
 • De geconsolideerde
 • is verminderd
 • is reduced
 • do you like beans
 • Marajk bonen
 • runnerbeans
 • runnerbeans
 • frekwentie
 • popularity
 • I am a belgian
 • Ik ben een Belgische
 • het komt minder voor
 • It is less for
 • Uit de inzetbaarheidsmonitor is op individueel niveau en op afdelingsniveau af te leiden welke discrepantie er bestaat tussen de competenties waarover een afdeling cq een individuele medewerker dient te beschikken en de actuele situatie. De leidinggevende
 • From the employability monitor is on an individual level and at departmental level to distract what discrepancy exists between the competences a Department cq a individual contributor needs to have and the current situation. The Executive can thus send fo
 • rolbrug
 • overhead crane
 • pretpark
 • amusement park
 • scroll
 • Scroll
 • squeezo scroll
 • squeezo scroll
 • duidelijke verdeling van de markt
 • clear division of the market
 • pakje
 • Pack
 • duidelijk onderscheid
 • clear distinction
 • duidelijke verdeling
 • clear distribution
 • Als alles verloopt gelijk ze het mij hebben beloofd , dan zal het project 2 a 3 maanden vertraging hebben.
 • If everything is right they have promised me, then the project will have 2 to 3 months delay.
 • brancheorganisaties
 • industry associations
 • prijsafspraak
 • price agreement
 • option set
 • optie
 • i forgot to add large pickles to the list as well
 • Ik vergat toe te voegen grote augurken aan de lijst zo goed
 • Koppeling medewerkers aan functie en bijbehorende competentieprofiel
 • Link employees to function and corresponding competency profile
 • Beste,

  Ik ben momenteel afwezig. Uw mails worden niet automatisch doorgestuurd maar zullen zo snel mogelijk behandeld worden.

  Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groeten,
  Priscilla
 • Best, I'm currently away. Your mails are not automatically forwarded but will be treated as soon as possible.

  Thanks in advance!

  With best regards, Priscilla
 • bekwame
 • skillful
 • In addition, whilst running ZKM in Karlsruhe, he was the artistic director of digital art events and the new media art curator.
 • Bovendien, terwijl lopende ZKM in Karlsruhe, was hij de artistieke directeur van digitale kunstevenementen en de nieuwe media kunst curator.
 • Peter Weibel is an artist, curator and media theorist. He started by exploring the art of performance before discovering the creative potential of media and technologies.
 • Peter Weibel is een kunstenaar, curator en media theoreticus. Hij begon met het verkennen van de kunst van prestaties voor het ontdekken van het creatieve potentieel van media en technologieën.
 • automatisch continue mengpomp (zonder wachtkamer)
 • Automatic continuous mixer pump (without waiting room)
 • Het geven van prioriteiten is op dit moment geen oplossing.
 • Prioritizing is currently no solution.
 • warden
 • warden
 • HRM bericht de leidinggevende als de medewerker is toegevoegd in de inzetbaarheidsmonitor. Na deze stap is in de inzetbaarheids-monitor zichtbaar welke discrepantie er bestaat tussen de vereiste competenties en de actuele situaties op zowel individueel al
 • HRM message the leading if the employee is added in the employability monitor. After this step is in the employability-monitor visible what discrepancy exists between the competency requirements and the current situations on both individual and department
 • zin
 • sense
 • side note: if your family is available to teach me more dutch, i would enjoy coming over to practice.
 • Kantlijnnotitie: als uw gezin is beschikbaar om te leren me meer Nederlandse, ik zou genieten komen over naar de praktijk.
 • ervaring
 • experience
 • en de kosten binnen de perken houden
 • and the costs keep
 • Krijg jij deze nieuwsbrief ook dagelijks? Ik zag deze nooit in NL.
 • You will receive this newsletter also daily? I never saw this in NL.
 • Sturing van de waterzuivering (Voeding, luchttoevoer, DAF, …)
  analyse inkomende vrachten
  goedkeuring vrachten
  evaluatie en validatie van het nieuw LIMS
 • Control of the water treatment (power supply, air supply, DAF,...) analysis evaluation and validation of incoming cargo freights approval the new LIMS
 • 24 eggs, one large box of chicken breasts, cumin cheese, old amsterdam cheese
 • 24 eieren, één grote doos van kip borsten, komijn kaas, oude amsterdam kaas
 • Ook kunnen hierbij competenties op individueel niveau toegevoegd worden van algemene aard (denk aan BHV) cq welke niet direct relevant hoeven te zijn voor de specifieke functie van de medewerker maar welke wel binnen het bedrijf (bijvoorbeeld in andere fu
 • Also can be of a general nature competencies at the individual level (think of BHV) cq which do not have to be directly relevant for the specific function of the employee but which within the company (for example in other functions) may be relevant.
 • could i please have the name of this music?
 • kan ik gelieve te hebben de naam van deze muziek?
 • Door de afdeling HRM wordt op basis van de door de medewerker gevolgde opleidingen, behaalde diploma’s en opgedane ervaring geregistreerd welke competenties reeds beheerst.
 • By the Department of HUMAN RESOURCES is based on employee training, qualifications and experience registered which competencies already mastered.
 • just as last time
 • net als vorige keer
 • we kunnen niet vooruitlopen op de top loading en aannemen dat dit de kans op lekkages verminderd
 • we can anticipate the top loading and assume that this is the opportunity for leaks reduced
 • cans of corn

  almonds

  raisins

  couscous

  balsamic vinegar

  apple cider vinegar

  small white onions

  1 small sack of potatos

  10 small red onions

 • blikken van maïs amandelen rozijnen couscous balsamico azijn apple cider azijn kleine witte uien 1 kleine zak met potatos 10 kleine rode uien, gedroogde abrikozen venkel zaden
 • geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd wanneer het twaalfde van de referentiebezoldiging volgens de regels van nr. 202 inzake per maand betaalde bezoldigingen geen aanleiding geeft tot bedrijfsvoorheff
 • no withholding tax is due when the twelfth of the reference remuneration according to the rules of the No. 202 on per month paid remuneration does not give rise to bedrijfsvoorheff
 • I address you concerning my emails of 15th August and August 26th 2014 concerning the ruling of 19th June 2014 ref to The application filed by Arkin for court ruling on grounds of Psychoses towards J. Wekpe. This is a mail reminder
  I kindly require
 • Ik richt u aangaande mijn e-mails van 15 augustus en 26 augustus 2014 betreffende het arrest van 19 juni 2014 ref aan de toepassing geplaatst door Arkin voor de uitspraak van het Hof op grond van psychosen naar J. Wekpe. Dit is een herinnering van de post
 • Thank you Marcel, I have a list for you.

  one small bottle of dried thyme

  one case of dark belgian beer (for br. Johan)

  tomato sauce

  tomato paste cans

  dishwashing soap
 • Dank u Marcel, heb ik een lijst voor je.

  een kleine fles van gedroogde tijm één geval van donker Belgisch bier (voor br. Johan) tomaten saus tomaat plakken blikjes afwassen zeep
 • In afwijking van punt A is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd wanneer het twaalfde van de referentiebezoldiging volgens de regels van nr. 2.2 (schaal I) of nr. 2.3 (schaal II) inzake per maand beta
 • By way of derogation from point (A), no withholding tax is due when the twelfth of the reference remuneration according to the rules of the No. 2.2 (scale I) or no. 2.3 (scale II) on per month beta
 • kieming
 • germination
 • . Aan deze functie is het competentieprofiel gekoppeld zodat zichtbaar wordt over welke competenties iemand zou moeten beschikken.
 • . The competency profile is linked to this function so that becomes visible on what competencies someone should have.
 • met name
 • in particular
 • spoedkosten
 • prosperity cost
 • akkers
 • fields
 • bemesten
 • fertilize
 • Alle medewerkers worden door HRM opgenomen in de inzetbaarheidsmonitor en gekoppeld aan een specifieke functie en afdeling
 • All employees are included in the employability by HRM monitor and associated with a specific function and Department
 • Use stale bread with olive oil or older tomatoes with olive oil as a first run, discard the batch and clean the machine.
 • Gebruik van oudbakken brood met olijfolie of oudere tomaten met olijfolie als een eerste run, negeren de batch en reinigen van de machine.
 • per ongeluk
 • accidentally
 • teelt
 • cultivation
 • actueel houden van de competentieprofielen
 • keep the competency profiles
 • . Tevens wordt in dit overleg besproken of de wijze van opleiding waarvoor standaard gekozen is, effectief is.
 • . These consultations also discussed whether the method of training that requires standard chosen, effective.
 • zich bekommeren
 • concerned
 • al deze veranderingen zijn bezig
 • all these changes are in the process of
 • De wijzigingen in het competentieprofiel van de functie worden doorgevoerd door de afdeling HRM in de inzetbaarheidsmonitor.
 • The changes in the competency profile of the function to be implemented by the Department of HUMAN RESOURCES in the employability monitor.
 • IK BEN ER NIET TOT
 • I AM NOT TO
 • runderpoulet
 • runderpoulet
 • plain text
 • tekst zonder opmaak
 • waterstof peroxide
 • hydrogen peroxide
 • en wegens de besparingsplannen
 • and because of the cost-cutting plans
 • watersof peroxide
 • watersof peroxide
 • Ook tussentijds, bij wijzigingen (denk aan nieuwe processen of machines) welke andere eisen stellen aan de vereiste competenties in een functie, wordt bekeken op het competentieprofiel een wijziging dient te ondergaan.
 • Also, in the event of any changes (think of new processes or machines) what other demands to the competency requirements in a function, is viewed on the competency profile should undergo a change.
 • Tsjechië
 • Czech Republic
 • oplos
 • Instant
 • Dat betekent besparen op mensen en middelen.
 • That means saving on people and resources.
 • oplosgroep
 • Instant group
 • The order input is laag, en de infantiele situatie beneden peil.
 • The order input is low, and the infantile situation down level.
 • Ik moet toegeven dat het niet handig is om retouren en reparaties tegelijk op een pakbon te vermelden
 • I must admit that it is not convenient to returns and repairs at the same time on a packing slip to mention
 • Minimaal eenmaal per jaar, in het reguliere overleg tussen HRM en de afdelingsleiding, wordt bekeken of de competentieprofielen van de functies binnen een afdeling een wijziging dienen te ondergaan.
 • At least once a year, in the regular consultation between HRM and the Department's manual, or looking at the competence profiles of the functions within a Department should undergo a change.
 • to disclose
 • openbaar te maken
 • de algemene tendens was
 • the general trend was
 • niet handig
 • not convenient
 • Geen afwijking, enkele iets andere omschrijving
 • No deviation, some slightly different description
 • opeisen
 • claiming
 • eiste
 • demanded
 • Aangezien NU zelf geen convenanten heft hebben wij dit vertaald naar de druk vaunt de greop om bepaalde resultaten en ratios te houden. In principe gaat het hier over hatzelfde risico, enkel anders g
 • Since now we have no covenants itself raises this translates to vaunt the greop the pressure to keep certain results and ratios. In principle, this concerns hatzelfde risk, just else g
 • dit hele prosess
 • This whole prosess
 • gevarieerd
 • varied
 • the large cheese of death
 • de grote kaas van de dood
 • Intro
  Thank you for sending me your script “Forget the rest”. The idea contains enormous visual potential and I would love to direct the work for you. I’ll explain to you how I see the spot and then e
 • Intro dank u voor het sturen van mij uw script "Vergeet de rest". Het idee bevat enorme visuele mogelijkheden en ik zou graag het werk voor u direct. Ik zal uitleggen aan u hoe ik zie de plek en dan e
 • Tevens worden in de inzetbaarheidsmonitor algemene opleidingen geregistreerd zoals:
  • Introductiemodules
  • BHV/EHBO opleidingen
 • Also be in the employability monitor general education courses registered as: • introduction modules • BHV/first aid training