From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • E&I professional zoekt naar nieuwe uitdaging
 • E&I professional looking for new challenge
 • De voetbalploeg speelt 8 tot 9 matchen tijdens een weekend
 • The football team plays 8 to 9 matches during a weekend
 • dredging
 • baggeren
 • Before you begin using the Mobiya TS 120S, read this user guide which contains important safety and regulatory information.
 • Voordat u met behulp van de Mobiya RD 120S begint, lees deze handleiding waarin belangrijke veiligheids- en wettelijk verplichte informatie.
 • kroepoek en gebakken uitjes
 • prawn crackers and fried onions
 • It reflects the need to take responsibility for
  personal and professional development of cultural sensitivity
  in working with people who use services to promote their
  informed participation in dec
 • Het weerspiegelt de noodzaak om te nemen verantwoordelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van culturele gevoeligheid in het werken met mensen die gebruik maken van diensten ter bevordering van hun geïnformeerde deelname in december
 • vruchtzame samenwerking
 • vruchtzame cooperation
 • pof aardappel
 • pof potato
 • domain relates to the promotion of cultural awareness
  in collaborative workers when engaging with people who
  use services. I
 • domein betrekking heeft op de bevordering van cultureel bewustzijn in gezamenlijke werknemers wanneer aangaan met mensen die gebruik maken van diensten. IK
 • en terwijl Princess Paddi wacht op der volgende rol om terug te komen van 't Kruidvat;

  volgt hier een van de Digitale fotootjes uit het Archief, welk ook op weasyl en en FA staan

  Distracted; als ik
 • and while Princess Billy awaits der next role to come back from 't Kruidvat;

  Here's one of the digital pictures from the archive, which also on weasyl and and FA are Distracted; If I
 • Tegen meerprijs zijn de gerechten ook te verkrijgen met gebakken aardappelen in plaats van frites
 • The dishes are also available at an additional cost with baked potatoes instead of fries
 • effective collaborative
  working between members of the community of practice.
 • effectieve gezamenlijke werking tussen leden van de Gemeenschap van praktijken.
 • Ik heb een afspraak met de parkwachter volgende week. Ik zie hier geen probleem
 • I have an appointment next week with the park Ranger. I see no problem here
 • cascading
 • trapsgewijs
 • kreeg je niet te pakken
 • did you not catch
 • walnoten
 • walnuts
 • It emphasises the
  process of reflection as a means to informing personal and
  continuing professional development in individuals, and how
  this contributes to the development of effective collaborat
 • Het legt de nadruk op het proces van reflectie als een middel om te informeren van persoonlijke en voortdurende professionele ontwikkeling van individuen, en hoe dit bijdraagt aan de ontwikkeling van effectieve collaborat
 • op zoek naaar een nieuwe opdracht
 • looking to a new command
 • Hopend op een positieve reactie van Uwentwege teken ik met de meeste hoogachting,
 • Hoping for a positive response from your side I draw yours sincerely,
 • ontmoeten
 • meet
 • voorliggende voorstel
 • current proposal
 • Ik hoop u binnenkort eens te ontmoeten zodat ik u kan overtuigen dat ik de persoon ben die u zoekt. In bijlage kan u mijn bijgevoegde C.V met foto terug vinden. Aarzel niet om contact met mij op te nemen bij vragen omtrent mijn C.V.
 • I hope to meet you sometime soon so I can convince you that I am the person you are looking for. Attached you can find attached my c.v with photo. Please feel free to contact me if you have any questions concerning my C.V.
 • maaltijdsalades
 • salads
 • maak kennis met ons a la carte
 • get to know our a la carte
 • ) domain highlights the importance of
  reflective capability in promoting critical self-awareness in
  members of the community of practice.
 • ) domein benadrukt het belang van reflecterende vermogen bij het bevorderen van kritische zelfbewustzijn in leden van de Gemeenschap van praktijken.
 • maak kennis met
 • Maak kennis voldaan
 • introduce yourselve with
 • voeren zelf met
 • ik ben van plan uw bezwaarschrift af te wijzen
 • I plan to reject your request for review
 • It emphasises the importance of the
  collaborative worker utilising interpersonal skills to promote
  effective communication leading to shared decision making
  regarding the setting and achieving of
 • Het benadrukt het belang van de gezamenlijke werknemer gebruik te maken van interpersoonlijke vaardigheden te bevorderen van effectieve communicatie leidt tot gedeelde besluitvorming met betrekking tot de instelling en verwezenlijking van
 • Maak kennis met ons à la carte restaurant Spicebrush de Proeverij.
  Een verzameling van voorgerechten van het seizoen. Combinatie van vis-, vlees- en vegetarische gerechten vanaf 2personen. € 9.75 p.p
 • Get to know our à la carte restaurant Spicebrush de Proeverij.
  A collection of appetizers of the season. Combination of fish, meat and vegetarian dishes from the stay was very pleasant. € 9.75 per person
 • calcined bauxite
 • gebrand bauxiet
 • captures working in partnership
  with people using services and other members of the
  community of practice. It emphasises the importance of the
  collaborative worker utilising interpersonal skills to
 • vangt werken in partnerschap met mensen met behulp van diensten en andere leden van de Gemeenschap van praktijken. Het benadrukt het belang van de gezamenlijke werknemer gebruik te maken van interpersoonlijke vaardigheden om te
 • jaaromzet
 • annual turnover
 • scallops
  clams
  mussels
 • Sint-jakobsschelpen kokkels mosselen
 • gegratineerde mosselen
 • gratinated mussels
 • chicken and potatoes
 • kip en aardappelen
 • Each domain contains a number of
  capabilities. Capabilities are similar to ‘competencies’, and
  refer to the skills, attitudes and knowledge that we are
  expected to demonstrate following learning.
 • Elk domein bevat een aantal mogelijkheden. Mogelijkheden zijn vergelijkbaar met 'competenties', en verwijzen naar de vaardigheden, attitudes en kennis die we zijn verwacht om aan te tonen volgende leren.
 • cheese and ham sandwich
 • kaas en ham sandwich
 • vraag naar de invulling
 • inquiry to the interpretation
 • hindsight
 • achteraf
 • The Framework offers a way of understanding what needs
  to be learned through interprofessional education. It
  contains four domains or areas that relate to and support
  collaborative working.
 • Het kader biedt een manier van het begrijpen van wat moet worden geleerd door middel van interprofessionele onderwijs. Het bevat vier domeinen of gebieden die betrekking hebben op en ondersteuning van collaboratieve werken.
 • Children's hospital Kampala

  In 2008 leerden Jorien en Mariëtte de Oegandese kinderarts dr. Margareth Nakakeeto
  kennen als hoofdarts van de Special Care Baby Unit van het Mulago Hospital.
  Deze arts wa
 • Children's hospital Kampala the Ugandan learned In 2008 Jorien and Mariëtte pediatrician Dr. Margareth Nakakeeto know as head doctor of the Special Care Baby Unit of the Mulago Hospital.
  This doctor wa
 • I will be send message to you later in the day of expectations
 • Ik zal verzenden boodschap aan u later op de dag van verwachtingen
 • Hallo Debbie me een vreemde hoe kan dit worden of bedoel je ben ik rarr?
  Wij verzoeken u de factuur op naam NPS.
  Weekend gaat worden lange en koude niets gepland
  Geniet van jou Shalom
 • Hi Debbie me a strange how can this be or do you mean am I rarr?
  Name the invoice on NPS.
  Weekend is going to be long and cold nothing planned enjoy you Shalom
 • Wil je jouw favoriete project aan nóg meer stemmen helpen? Deel dit project dan via social media.

  Je kunt per thema een keer stemmen. Nog niet op een project uit een ander thema gestemd? Stem nu!

 • Do you want your favorite project to help even more votes? Share this project than via social media.

  You can vote once per theme. Not yet voted on a project from another theme? Vote now!
 • apotheek
 • Pharmacy
 • hast du da drauf gedrueckt, da hat er ein paar sachen an aber ja, richtig, wir muessen ihn unbedingt mit klamotte fotografieren, am liebsten mit einer P&C marke, ( hahaha)
 • hast du ein gedrueckt, da da drauf hat there few sachen an aber wir muessen ihn mit 19 in direction, Yes, fotografieren, am liebsten mit einer klamotte unbedingt P&C marke, (hahaha)
 • voorraad
 • stock
 • erroneous
 • foutieve
 • Met je stem help je dit project weer een stap dichter bij de finale.
  Je bent er bijna
  Je bent één stap verwijderd van het uitbrengen van je stem. Je stem geldt pas als je op onderstaande link hebt g
 • With your voice you help this project one step closer to the final.
  You're almost there you are one step away from the release of your voice. Your vote is valid only when you have g on the link below
 • droger
 • dryer
 • Beste stemmer op één van de projecten van de ASN Bank Wereldprijs 2014,
  Dank voor je stem
  Heel hartelijk dank voor je stem voor één van de ASN Bank Wereldprijs projecten.
  Met je stem help je dit pro
 • Best tuner on one of the projects of the ASN Bank world price 2014, thanks for your vote thank you so much for your vote for one of the ASN Bank world price projects.
  With your voice you help this pro
 • natte kleding
 • wet clothes
 • However, by using the skills and
  expertise of all members of the multidisciplinary team in an
  integrated way, we can ensure that all the needs of those
  people using our services are met.
 • Echter, met behulp van de vaardigheden en deskundigheid van alle leden van de multidisciplinaire team op een geïntegreerde wijze verloopt, kunnen we ervoor zorgen dat aan alle behoeften van deze mensen met behulp van onze diensten wordt voldaan.
 • fietskaarten te koop en gratis fietsroutes
 • Bicycle cards for sale and free bike routes
 • Hey Lino,

  Thanks for your mail, leuk dat je bij CASt betrokken wil worden.
  Als je dit formulier zou willen invullen en terugsturen, kan ik je opnemen in het bestand.

  Met vriendelijke groet,
  Anouk No
 • Hey Lino, Thanks for your mail, nice that you get to CASt involved.
  If you would like to complete and return this form, I can give you include in the file.

  Best regards, Anouk No
 • reparatieset aantreffen
 • find repair kit
 • Je kunt je waterfles vullen
 • You can fill your water bottle
 • organize work processes and record information
 • werkprocessen en record informatie ordenen
 • Collaborative working is about engaging in partnership with
  other professionals and those we care for (Whittington,
  2003). No profession alone can meet all the needs of those
  who use our services.
 • Collaboratieve werken is over het aangaan van partnerschap met andere professionals en die we de zorg voor (Whittington, 2003). Geen beroep alleen kan voldoen aan alle behoeften van degenen die gebruik maken van onze diensten.
 • Je kunt je bidon vullen;
 • You can your bidon;
 • carry out medical technical duties
 • medische technische taken uitvoeren
 • provide education and information
 • zorgen voor onderwijs en informatie
 • provide edication and information
 • voorzien van edication en informatie
 • wat is het voordeel voor u
 • What is the benefit for you
 • Zonder bijkomende correctiefactoren of kenwaarden (enkel deze van EN 60534
 • Without additional correction factors or kenwaarden (only this of and 60534
 • Iteratief
 • Iterative
 • namens de haeghehorst, fietsers welkom
 • on behalf of the haeghehorst, cyclists welcome
 • Working collaboratively is a key part of professional practice
  in health and social care and, it can be argued, all disciplines
  that provide a service to people.
 • Samen werken is een essentieel onderdeel van beroepspraktijk in gezondheidszorg en sociale zorg, en er kan worden betoogd, alle disciplines die een service verlenen aan mensen.
 • De berekeningsmethode is
 • The calculation method is
 • Het betreft hier het mijn bouwrecht voor de exploitatie van goud en andere mineralen
 • This is the mining right for the exploitation of gold and other minerals
 • Auslegung von Stellgeräten bei Zweiphasenströmung. R.Diener, BASF AG, L.Friedel, TU Hamburg-Hamburg und J.Kiesbauer, Samson AG (ATP 2000/Heft 3)
 • Auslegung von Stellgeräten bei Zweiphasenströmung. R. Diener, BASF AG, l. Friedel, TU Hamburg-Hamburg und j. Kiesbauer, Samson AG (ATP 2000/Heft 3)
 • Skin formation on the sauce
 • Vorming van de huid op de saus
 • Interprofessional capability refers to the ability to work
  collaboratively with practitioners of other professions. A
  collaborative worker is a person who adopts the values of,
  and engages in, coll
 • Interprofessionele vermogen verwijst naar de mogelijkheid om samen te werken met beoefenaars van andere beroepen. Een collaboratieve werknemer is een persoon die de waarden van goedkeurt, en houdt zich bezig met, coll
 • Hiervoor kan verwezen worden naar een specifieke methodiek voor regelventielen
 • To do this, reference can be made to a specific methodology for control valves
 • Tweefasige stromingen
 • Dual phase currents
 • Het toiletgebouw met fijne vloer-verwarming en wellness-corner blijft uiteraard open. Wij willen je er op wijzen dat de horeca- en zwembadgelegenheden van eind oktober tot eind maart 2015 gesloten zi
 • The toilet block with fine floor-heating and wellness corner, of course, remains open. We point out that the hotel, restaurant, café and swimming pool closed from late October to the end of March 2015 occasions zi
 • inschijven
 • registration
 • Flashing: wanneer p2 < pv (totale verdamping bij uitgang)
 • Flashing: when p2 < pv (total evaporation at output)
 • collectie kunstenaar
 • artist collection
 • Cavitatie: wanneer
 • Cavitation: when
 • onderschreiden
 • onderschreiden
 • beleving
 • beleving
 • online vertegenwoordigt
 • online represents
 • I just wanted to let you know also that I am seriously looking for a husband or my lifetime partner who I can take care of and be beside him all the time.
 • Mij uitsluitend wilden voor verhuren u weet ook dat ik ben serieus op zoek naar een man of mijn levenslange partner die ik kan verzorgen en worden naast hem de hele tijd.
 • Bij niet-compressibele media (vloeistoffen) door het onderschreiden van de dampdruk pv van het media in het centrum van de straal bij de vena contracta
 • In the case of non-compressible media (liquids) by the onderschreiden of the vapour pressure pv of the media in the center of the RADIUS at the vena contracta
 • Bij compressibele media (gassen/dampen) door het bereiken van de geluidssnelheid in de vena contracta
 • At compressible media (gases/vapours) by reaching the speed of sound in the vena contracta
 • Hier weer een paar leuke clips gemaakt door Hans Huisman van onze afgelopen tour in Californie.
 • Here again a few fun clips made by Hans Hammond of our last tour in California.
 • ga altijd voorbereid op weg, voor het gehele overzicht klik hier
 • always go prepared for road, for the entire review click here
 • Een kaart kost € 54,95 voor volwassenen en € 27,50 voor jongeren t/m 18 jaar. Per kaart brengen wij éénmalig € 4,95 aan inschrijfkosten in rekening. U krijgt de kaart(en) per post thuisgestuurd.
 • A card costs € 54,95 € 27.50 for adults and for young people up to 18 years. € 4.95 Per card we charge a one-time fee to sign up. You'll get the card (s) will be sent by post.
 • Voor gelijke ingangsdruk en constante ventielopening treedt dan een kritisch drukverschil op p max. waarbij geen verdere debietverhoging plaats vindt
 • For equal inlet pressure and constant valve opening occurs than a critical pressure difference on  p max. where no further flow rate increase takes place
 • turbulent
 • turbulent
 • Q:geachte mevrouw vijverberg
  In dank voor uw aanvraag kunnen wij het volgende offreren
  Aantal: 30
  Object: Posters
  Formaat: A1
  Papier: 140 grs. wit
  Bedrukking: Eenzijdig in full-colour
  Medellen: digitaal bes
 • Mrs Q:geachte pond mountain In thanks for your request we can offer the following number: 30 Object: Posters format: A1 Paper: 140 grs. full-colour printing: Unilaterally in white Medellen: digital file delivered by you (according to our specifications) f
 • Het blijkt dat zowel bij gassen / dampen als bij vloeistoffen er een toestand van debietbegrenzing kan optreden
 • It turns out that both gases/vapors as a State of flow in fluids can occur
 • freeze thaw stability
 • bevriezen dooi stabiliteit
 • Hi, may I know what will you do to me? are you looking for a wife or you just wanted to play your games here? hope you dont mind my question.
 • Hallo, mag ik weten wat gaat u doen voor mij? bent u op zoek naar een vrouw of wilde u alleen maar uw spelen hier? hoop dat u mijn vraag niet erg.
 • Debietsbegrenzing bij regelarmaturen
 • Flowrate limited at line fixtures
 • veredeling
 • breeding
 • Soorten stromingsrichters
 • Types of flow adjusters
 • We, as being all shareholders of the Partnership, hereby apply for registration of the following with the commercial register
 • Wij, als alle aandeelhouders van het partnerschap, hierbij een registratieaanvraag indienen van de volgende handelingen uit met het handelsregister