From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • How have the people in this setting constructed reality? What are their reported perceptions, truths, explanations, beliefs, and worldview?
 • Hoe hebben de mensen in deze instelling gebouwd realiteit? Wat zijn hun gerapporteerde waarnemingen, waarheden, uitleg, overtuigingen en wereldbeeld?
 • Aziatische spekreepjes met mihoensalade
 • Asian Bacon strips with rice noodles salad
 • What's the truth insofar as we can get at it? How can we study a phenomenon so that our findings correspond, as much as possible, to the real world?
 • Wat is de waarheid, voor zover we bij het krijgen kunnen? Hoe kunnen we een fenomeen bestuderen zodat onze bevindingen, zoveel mogelijk, in de echte wereld overeenkomen?
 • What's really going on in the real world? What can we establish with some degree of certainty? what are plausible explanations for verifiable patterns?
 • Wat er echt gaande in de echte wereld? Wat kunnen we vaststellen met een zekere mate van zekerheid? Wat zijn plausibele verklaringen voor controleerbare patronen?
 • Barosma betulina
 • Barosma betulina
 • lemon buchu
 • citroen buchu
 • I am doing very fine thank you. I hope you are fine too? Looking forward to you weekend break?

  Hereby the final Belgian spot list. All objectives are gained, in media terms a successful campaign. I r
 • Ik ben bezig met zeer fijne dank u. Ik hoop dat u ook fijn? Op zoek naar u weekendje weg?

  Hierbij de definitieve Belgische plek lijst. Alle doelstellingen zijn opgedaan, in termen van de media een succesvolle campagne. Ik r
 • parmantig
 • perky
 • liquorice
 • zoethoutextract (drop)
 • Thanks for your help. I have certainly enjoyed to work with Ascott.
 • Bedankt voor uw hulp. Ik heb zeker genoten om te werken met Ascott.
 • one who tills the land
 • wie het land bewerkt
 • genver
 • genver
 • When steffy Looked out of the window this morning She saw that it was snowing She took à
 • Wanneer steffy keek uit het raam vanmorgen dat ze zag dat het was sneeuwt nam ze à
 • wild malva
 • Wild malva
 • Fill in the gaps. One word Will be left. Choose from
 • Vullen in de gaten. Eén woord zal worden overgelaten. Kies uit
 • Bouwman, Ambachtsbewaarder
 • Bouwman, Craft Keeper
 • sand olive
 • zand olijf
 • Wanten

 • Mittens
 • Passen bij

 • Fit
 • Katoenen
 • Cotton
 • Dirnen
 • Dirnen
 • Omkleden
 • Change Clothes
 • For newer Macs with batteries sealed into the chassis, shut down the computer, but leave the power adapter connected. With the power off, press and hold the power button while pressing the Shift-Contr
 • Voor nieuwere Macs met batterijen verzegeld in het chassis, afsluiten van de computer, maar de lichtnetadapter aangesloten laat. Met de stroom uit, pers en scheepsruim naar de vermogen knop terwijl u de Shift-beroeps
 • is a mental shortcut that relies on immediate examples that come to a given person's mind when evaluating a specific topic, concept, method or decision
 • is een geestelijke snelkoppeling die afhankelijk van onmiddellijke voorbeelden die ik aan een bepaalde persoon denken is bij de beoordeling van een specifiek onderwerp, een concept, een methode of een besluit
 • calamus root
 • Calamus wortel
 • failing hands
 • falende handen
 • Such biases were demonstrated in the judged frequency of classes of words, of combinatorial outcomes, and of repeated events.
 • Dergelijke fouten werden gedemonstreerd in de veroordeeld frequentie van klassen van woorden, combinatorische resultaten, en herhaalde gebeurtenissen.
 • In general, availability was correlated with ecological frequency, but it was also affected by other factors. Consequently, the reliance on the availability heuristic led to systematic biases. Such bi
 • In het algemeen, beschikbaarheid was gecorreleerd met ecologische frequentie, maar het werd ook beïnvloed door andere factoren. Bijgevolg, het vertrouwen op de beschikbaarheid heuristisch leidde tot systematische vooroordelen. Dergelijke bi
 • aangetoond met
 • shown with
 • Dit is inderdaad niet voor jullie, maar een andere documenthouder
 • This is indeed not for you guys, but another document holder
 • Er komen Maandag een aantal onderdelen bij je binnen (Farnell) die je nu tekort komt om de volgende batch te maken.
  Echter is er een kleine wijziging in het toegeleverde materiaal. In de bijgevoegde manual wordt gebruik gemaakt van twee verschillen
 • There are a number of components with you Monday in (Farnell) that you're enough to make the next batch.
  However there is a small change to the supplied material. In the attached manual is used two different cables with a moulded part. Now there is
 • We gaan verhuizen op 12 december 2014
 • We are moving on 12 december 2014
 • Via de rules worden de premies, fees en ob (new/mta/prolongatie) berekend.

 • Through the rules be the premiums, fees and ob (new/mta/rollover) calculated.
 • Adversity... it's that feeling in the pit of your stomach right now. It's that ach inside of you that wants to cancel tonight's game and take you elsewhere to suffer. You have to fight it! Do not let
 • Tegenspoed... het is dat gevoel in de put van je maag nu. Het is dat ach binnenkant van je dat wil annuleren vanavond spel en nemen u elders te lijden. Hebt u om het te bestrijden! Laat niet
 • zij is op de hoogte van alle informatie
 • She is aware of all the information
 • verhuurd
 • rented
 • Sanding sugar
 • Schuren suiker
 • er rijden 500 treinen in de week
 • There are 500 trains in the week
 • Thanks for the advice, Wilna! Hehe, Lisbon would also be nice to see one day... Hugs sent to Winterswijk
 • Bedankt voor het advies, Motivi! Hehe, Lissabon zou ook leuk om te zien een dag... Hugs verzonden naar Winterswijk
 • Super leuke avond gehad. Ik had natuurlijk alles goed voorbereid. Max is super lief, aantrekkelijk, en een zéér goede minnaar. Al mijn wensen zijn uitgekomen.
 • Super fun evening. I of course had everything well prepared. Max is super sweet, attractive, and a very good lover. All my wishes have come true.
 • geometric floral shape
 • geometrische vorm van de bloemen
 • het is vrijdag dus tijd om los te gaan
 • It's Friday so time to loosen going
 • "Mijn date met Max was heel fijn, ik heb het erg naar mijn zin gehad en kon heerlijk ontspannen. Nog dank voor het boeket, dat was écht een verrassing.
 • "My date with Max was very fine, I've enjoyed and could relax. Still thanks for the bouquet, that was really a surprise.
 • "De date was fijn en leuk. Ik heb er écht van genoten, de klik was goed. Niet alleen op seksueel gebied, maar ook goede gesprekken gevoerd. Echt een meerwaarde voor me."
 • "The date was fine and fun. I have really enjoyed it, the click was good. Not just sexually, but also the good talks. Really an added value for me. "
 • formulier


 • form
 • Consequently, the reliance on the availability heuristic led to systematic biases. Such biases were demonstrated in the judged frequency of classes of words, of combinatorial outcomes, and of repeated
 • Bijgevolg, het vertrouwen op de beschikbaarheid heuristisch leidde tot systematische vooroordelen. Dergelijke fouten werden gedemonstreerd in de veroordeeld frequentie van klassen van woorden, van combinatoriële resultaten, en herhaald
 • verticaal
 • vertical
 • When faced with a difficult task of judging probability or frequency, people use a limited number of strategies, called heuristics, to simplify these judgements. One of these strategies, the availabil
 • Wanneer geconfronteerd met een moeilijke taak van het beoordelen van waarschijnlijkheid of frequentie, mensen gebruiken een beperkt aantal strategieën, heuristiek, genaamd te vereenvoudigen van deze uitspraken. Een van deze strategieën, de availabil
 • permanente stock analyse
 • Permanent stock analysis
 • This paper explores a judgmental heuristic in which a person evaluates the frequency of classes or the probability of events by availability, i.e., by the ease with which relevant instances come to mi
 • Deze paper verkent veroordelend heuristisch waarin een persoon evalueert de frequentie van klassen of de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen door beschikbaarheid, dat wil zeggen, door het gemak waarmee relevante gevallen aan mi komen
 • According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere(1), n-hexane, which has a vapor pressure of 153 mm Hg at 25 deg C(2), is expected to exist solely
 • Volgens een model van het gas/deeltje partitioneren van halfvluchtig organische stoffen in de atmosphere(1), n-hexaan, die een dampdruk van 153 mm Hg bij 25 heeft deg quarantaineperiode, naar verwachting uitsluitend bestaan
 • de laatste tijd
 • the last time
 • celtic words
 • Keltische woorden
 • Optimalisatie van de stockrotatie door een goed samenwerken met de verschillende betrokken partijen
 • Optimization of the stock rotation by a work well together with the various parties concerned
 • Verantwoordelijke voor het assortiment handgereedschap
 • Responsible for the range of hand tools
 • confluence of waters
 • samenvloeiing van wateren
 • dictie
 • diction
 • niet compleet
 • not complete
 • Not a big deal, but I saw two items marked as done that I don’t think you could have done yet so I think there might be some confusion. I added in a comment and put them as needs review, but wanted t
 • Niet een big deal, maar ik zag twee items gemarkeerd als gedaan dat ik denk niet dat je zou kunnen nog hebben gedaan dat dus ik denk dat er misschien wel enige verwarring. Ik toegevoegd in een commentaar en leg ze als beoordeling, maar wilde t moet
 • Oíche Shamhna Shona Daoibh!
 • The Oíche Shamhna Shona Daoibh!
 • wanneer van toepassing
 • When applicable
 • ga je je eigen laptop gebruiken en wil je dat ik er eentje reserveer
 • are you going to use your own laptop and do you want me to one book
 • skivakantie
 • skiing holiday
 • hi i'm kelly
 • Hallo ben ik kelly
 • Please print your invitation
 • Uw uitnodiging in blokletters
 • Op de sportschool, fit blijven voor mijn lover
 • At the gym, keep fit for my lover
 • Status; at the gym stay fit for my lover❤️
 • Status; op de sportschool verblijf geschikt voor mijn lover❤️
 • “I promise to be your lover, companion and friend,
  Your partner in parenthood,
  Your ally in conflict,
  Your greatest fan and your toughest adversary.
  Your comrade in adventure,
  Your student and your te
 • "Ik beloof uw minnaar, metgezel en vriend, uw partner in ouderschap, uw bondgenoot in conflict, uw grootste ventilator en je zwaarste tegenstander.
  Uw kameraad in avontuur, uw student en uw te
 • aandrijving
 • drive
 • er is sprake van een lading als de ontsteker aan de springstoffen zit
 • There is a charge if the detonator to the explosives is
 • Especially, hand towel roll dispenser (with ptocell) is too important for us.
  You can send one part for each one.
 • Vooral, is roll Handdoekdispenser (met ptocell) ook belangrijk voor ons.
  U kunt verzenden enerzijds voor elkaar.
 • peer subordinate
 • peer ondergeschikte
 • Ik heb een parttime baan in de gezondheidszorg
 • I have a part time job in health care
 • But I think we have to be sure of the products and their performance, so could you please send the samples from these products?
 • Maar ik denk dat we hebben om zeker te zijn van de producten en hun prestaties, dus kon je stuur de monsters van deze producten?
 • manifistatie of a pervasive sentiment
 • manifistatie van een doordringende gevoel
 • Dear Mr. Bouw,

  I’m sorry for my late reply, I was out of office.

  I compared the prices with our current prices, yours are a little bit expensive.
  But I think we have to be sure of the products and t
 • Lieve heer Bouw, I 'm sorry voor mijn late antwoord, ik was afwezig.

  Ik vergeleken de prijzen met onze huidige prijzen, jouwe zijn een beetje duur.
  Maar ik denk dat we hebben om zeker te zijn van de producten en t
 • officiële feestdagen
 • official holidays
 • tarief aanpassen
 • adjust rate
 • Omdat je in het engels schrijft ben ik wel nieuwsgierig waar je vandaan komt
 • Because you write in English, I am curious where you come from
 • puur
 • pure
 • zijn voorganger
 • its predecessor
 • eerst komt eerst maalt
 • first come first served
 • alternative care
 • alternatieve zorg
 • vervangende zorg
 • replacement care
 • plaatsvervangende oppas
 • alternate care
 • ik wil uw rekening opheffen
 • I want to cancel your account
 • onzichtbare man
 • invisible man
 • invisible man
 • onzichtbare man
 • Verslavings ondersteuning voor den bejaarde medemensch, onder het genot van het nodige commentaar.
 • Addiction support for the elderly with the necessary medemensch comment.
 • abonement
 • Abonnement
 • studie begeleider
 • tutor
 • kan u dit even toelichten aub
 • can you explain please
 • accesibility
 • toegankelijkheid
 • bestaat het artikel nog steeds
 • the article still exists
 • technische beheerder
 • technical administrator
 • metaalbewerking
 • metal working
 • acceptgiro
 • through authorized payment
 • ijzerbewerking
 • Iron operation
 • uitgebreid ontbijt
 • rich breakfast
 • met de bijbehorende shipmentfiles
 • with the corresponding shipment files